หน้าแรก | น้ำเสียคืออะไร | น้ำเสียมาจากไหน | การตรวจสอบน้ำเสีย | การรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย | การจัดการน้ำทิ้ง | แผนผังเวปไซต์
ในการจัดการปัญหาน้ำเสียชุมชน การคาดการณ์ปริมาณน้ำเสียเบื้องต้นมีความจำเป็นอย่างมาก โดยทั่วไปจะประเมินจากความสกปรกที่ระบายสู่แหล่งน้ำ ซึ่งสามารถประเมินได้จากการคาดการณ์ปริมาณน้ำเสียทีจะเกิดขึ้น โดยอาศัยผลคูณระหว่างจำนวนประชากรกับอัตราการใช้น้ำของประชากรแต่ละคนซึ่งมักจะประเมินเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 20 ปี

 

 
 

การคาดการณ์จำนวนประชากรในอนาคต

การประเมินจำนวนประชากรในอนาคตจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลปริมาณประชาการที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีย้อนหลังประมาณ 10-15 ปีแล้วจึงอาศัยข้อมูลที่ได้แทนค่าในสูตร คือ

อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของประชากร (r) ประเมินโดยใช้จำนวนประชากรในพื้นที่ย้อนหลังไปประมาณ 10-15 ปี แล้วคำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากร (คิดเป็นร้อยละ) ในแต่ละปีที่ผ่านมา สูตรที่ใช้ในการคำนวณคือ


ทำการคำนวณย้อนหลังไปในแต่ละปีๆ ซึ่งจะได้ r หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรต่อปี (จำนวนรวม 10-15ปี) หรือจำนวน n ค่าด้วยกัน จากนั้นนำมาหาค่าเฉลี่ยโดยใช้สูตร


แล้วใช้ค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรเฉลี่ยดังกล่าวนี้ไปใช้ประมาณจำนวนประชากรในอนาคต

 

 
 

การคาดการณ์ปริมาณความสกปรกที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำ โดยทั่วไปการประเมินปริมาณลักษณะน้ำเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับแต่ละชุมชนจำเป็นต้องทำการศึกษาความเหมาะสม จึงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับชุมชนนั้นๆ เนื่องจากปริมาณและลักษณะน้ำเสียจะขึ้นอยู่กับมาตรฐานการครองชีพของแต่ละชุมชน เช่น การบริการ ประปา ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน สุขภัณฑ์ที่ใช้ เป็นต้น อย่างไรก็ตามในการประเมินปริมาณลักษณะน้ำเสียในอนาคตอาจจะใช้ค่าเฉลี่ยที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยที่ใช้กันทั่วไป คือ


ค่าบีโอดี เฉลี่ย (BOD) = 200 มิลิครับต่อลิตร
ปริมาณน้ำเสียเฉลี่ย = 200 ลิตรต่อคนต่อวัน หรือคิดเป็น
ค่าสมมูลย์ประชากร = 40 กรัมบีโอดีต่อคนต่อวัน

หมายเหตุ ค่าสมมูลย์ประชากร หมายถึงค่าความสกปรกในรูปแบบของสารอินทรีย์ (BOD) ที่คิดเทียบต่อคนต่อวัน

ปริมาณน้ำเสียในอนาคต = จำนวนประชากรในอนาคตที่คำนวณได้คูณปริมาณน้ำเสียเฉลี่ยต่อคนต่อวัน (200 ลิตร)

ปริมาณความสกปรกในอนาคต = ปริมาณน้ำเสียในอนาคตคูณค่าบีโอดีเฉลี่ยต่อลิตร (200มิลลิกรัม) หรือเท่ากับ จำนวนประชากรในอนาคตคูณค่าสมมูลย์ประชากรต่อคนต่อวัน (40 กรัมบีโอดี)