หน้าแรก | น้ำเสียคืออะไร | น้ำเสียมาจากไหน | การตรวจสอบน้ำเสีย | การรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย | การจัดการน้ำทิ้ง | แผนผังเวปไซต์

ระบบรวบรวมน้ำเสีย หรือระบบระบายน้ำ หมายถึง การนำน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดหลายๆ แห่งไปรวมกันยังสถานที่ที่จะบำบัด โดยผ่านท่อระบายน้ำ แบ่งออกเป็น2รูปแบบ
1.ระบบท่อร่วม (Combined System ) เป็นระบบที่ใช้ท่อระบายน้ำฝนและน้ำเสียร่วมกัน โดยจะต้องสร้างท่อดักน้ำเสีย ( Interceptor ) เป็นระยะๆ เพื่อรวบรวมน้ำเสียให้ไหลไปตามท่อรวมไปยังบ่อบำบัดน้ำเสีย ส่วนส้ำฝนจะถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
2.ระบบท่อแยก (Separated System) เป็นระบบที่แยกท่อระบายน้ำเสียออกจากท่อระบายน้ำฝน

 


ระบบท่อร่วม

น้ำฝนและน้ำเสีย จะไหลตามท่อร่วม (สีน้ำเงิน) จากแหล่งน้ำเสีย มารวมกันที่บ่อแยก (วงกลมสีแดง)
ซึ่งจะแยกน้ำเสียส่งไปยังบ่อบำบัด ส่วนน้ำฝนจะถูกระบายลงคู คลองสาธารณะ

 
 

 

ระบบท่อแยก

น้ำฝนและน้ำเสีย มีท่อแยกออกจากกัน ท่อน้ำฝน (สีน้ำเงิน) ไหลตามท่อสู่แหล่งน้ำสาธารณะ คู คลอง
ส่วนท่อน้ำเสีย (สีแดง) รวมรวบน้ำเสียส่งไปยังบ่อบำบัด