หน้าแรก | น้ำเสียคืออะไร | น้ำเสียมาจากไหน | การตรวจสอบน้ำเสีย | การรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย | การจัดการน้ำทิ้ง | แผนผังเวปไซต์

ระบบบำบัดน้ำเสีย แบ่งออกเป็น 6 แบบ ได้แก่

1.ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) ดูรายละเอียด
2.ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) ดูรายละเอียด
3.ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) ดูรายละเอียด
4.ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) ดูรายละเอียด
5.ระบบบำบัดน้ำเสียคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) ดูรายละเอียด
6.ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor ; RBC)
ดูรายละเอียด

 

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย
ค่าก่อสร้าง
ค่าเดินระบบ
การใช้พื้นที่
แหล่งน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร
ต่ำ
ต่ำ
ปานกลาง, มาก
ชุมชน, โรงงาน, เกษตรกรรม
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ
ต่ำ
ปานกลาง
ปานกลาง
ชุมชน, โรงงาน, เกษตรกรรม
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์
ต่ำ
ต่ำ
ปานกลาง
ชุมชน, เกษตรกรรม
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์
สูง
สูง
น้อย, ปานกลาง
ชุมชน, โรงงาน
ระบบบำบัดน้ำเสียคลองวนเวียน
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ชุมชน, เกษตรกรรม
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ
สูง
สูง
น้อย
ชุมชน, โรงงาน, เกษตรกรรม