คุณสามารถ สุวรรณรัตน์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อประสบการณ์ย่านชุมชนเก่าโดยท้องถิ่นและชุมชน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

คุณสามารถ สุวรรณรัตน์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ประสบการณ์ย่านชุมชนเก่าโดยท้องถิ่นและชุมชน” โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนและแผนที่ย่านชุมชนเก่า ในพื้นที่ภาคเหนือ
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 8.30-16.30 น.
สถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

Read more »

การประชุมชี้แจง โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองต้นเปา ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของโครงการและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการจราจรและสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างแท้จริง โครงการฯจึงจัดให้มีการประชุมชี้แจงโครงการฯ และรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนหน่วยราชการ  องค์กรที่เกี่ยวข้อง  ผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนทุกภาคส่วน  ในวันพฤหัสบดีที่ 19  มิถุนายน 2557 เวลา 9.00น. – 12.00 น.   ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นเปา  อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

คุณกรวรรณ สังขกร รับเชิญเป็นวิทยากรหัวข้อ “วัฒนธรรมไทย” ในโครงการ “อบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 24”

คุณกรวรรณ สังขกร นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ) รับเชิญเป็นวิทยากรหัวข้อ “วัฒนธรรมไทย” ในโครงการ “อบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 24” จัดโดย ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมานุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2557 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more »

คุณกรวรรณ สังขกร นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ) รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์”

คุณ กรวรรณ สังขกร (นักวิจัยชำนาญพิเศษ) รับเชิญเป็นวิทยากร หัวข้อ “ที่พักแรมแบบโฮมสเตย์ และการจัดการ” ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์ จัดโดย ศูนย์ศึกษาและบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยว ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 9 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ 

Read more »

นักวิจัยสถาบันวิจัยสังคมเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการจัดการไฟป่าเพื่อลดปัญหาหมอกควัน

คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ นักวิจัยเชี่ยวชาญ คุณกรวรรณ สังขกร นักวิจัยชำนาญการพิเศษ กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา และ ดร.ศันสนีย์ กระจ่างโฉม นักวิจัยกลุ่มศึกษาเมืองและสิ่งแวดล้อม นักวิจัยร่วมในโครงการ “การสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่าเพื่อแก้ไขปัญหา หมอกควันโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในตำบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่” ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ดนตรี เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการ จัดการไฟป่าเพื่อลดปัญหาหมอกควัน ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 08:00 – 13:30 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดประชุมได้มีการรายงานการจัดการไฟป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันที่ ภาคีเครือข่ายได้จัดในระหว่างไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2557 รวมทั้งมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ได้รับใน การจัดการไฟป่า และการแสดงความคิดเห็นทั่วไปจากผู้เข้าร่วมประชุม

Read more »

    
    
    
    
    
การใช้แผนที่ การใช้ที่ดินในเขตเมือง การวางแผนการท่องเที่ยว
ข้อมูลที่จำเป็นในการวางผังเมือง
และวางแผนสิ่งแวดล้อม
แนวทางการวางผังเมือง
สำหรับเทศบาลขนาดเล็ก
การวางผังเมืองรวม
และผังเมืองเฉพาะ
แนวทางการวางผังการคมนาคม
ขนส่งในเขตเทศบาล
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผน
กายภาพและสิ่งแวดล้อม
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนกายภาพ
การใช้กลไกทางกฎหมาย
ในการปฏิบัติตามแผนกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการวางผังเมืองและ
การปฏิบัติตามผังเมืองรวม
Techniques ที่ใช้วิเคราะห์
และ Projection เพื่อวางผังเมือง

WordPress Themes