คุณสามารถ สุวรรณรัตน์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อประสบการณ์ย่านชุมชนเก่าโดยท้องถิ่นและชุมชน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

คุณสามารถ สุวรรณรัตน์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ประสบการณ์ย่านชุมชนเก่าโดยท้องถิ่นและชุมชน” โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนและแผนที่ย่านชุมชนเก่า ในพื้นที่ภาคเหนือ
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 8.30-16.30 น.
สถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

Read more »

การประชุมชี้แจง โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองต้นเปา ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของโครงการและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการจราจรและสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างแท้จริง โครงการฯจึงจัดให้มีการประชุมชี้แจงโครงการฯ และรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนหน่วยราชการ  องค์กรที่เกี่ยวข้อง  ผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนทุกภาคส่วน  ในวันพฤหัสบดีที่ 19  มิถุนายน 2557 เวลา 9.00น. – 12.00 น.   ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นเปา  อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

คุณกรวรรณ สังขกร รับเชิญเป็นวิทยากรหัวข้อ “วัฒนธรรมไทย” ในโครงการ “อบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 24”

คุณกรวรรณ สังขกร นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ) รับเชิญเป็นวิทยากรหัวข้อ “วัฒนธรรมไทย” ในโครงการ “อบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 24” จัดโดย ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมานุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2557 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more »

คุณกรวรรณ สังขกร นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ) รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์”

คุณ กรวรรณ สังขกร (นักวิจัยชำนาญพิเศษ) รับเชิญเป็นวิทยากร หัวข้อ “ที่พักแรมแบบโฮมสเตย์ และการจัดการ” ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์ จัดโดย ศูนย์ศึกษาและบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยว ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 9 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ 

Read more »

นักวิจัยสถาบันวิจัยสังคมเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการจัดการไฟป่าเพื่อลดปัญหาหมอกควัน

คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ นักวิจัยเชี่ยวชาญ คุณกรวรรณ สังขกร นักวิจัยชำนาญการพิเศษ กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา และ ดร.ศันสนีย์ กระจ่างโฉม นักวิจัยกลุ่มศึกษาเมืองและสิ่งแวดล้อม นักวิจัยร่วมในโครงการ “การสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่าเพื่อแก้ไขปัญหา หมอกควันโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในตำบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่” ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ดนตรี เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการ จัดการไฟป่าเพื่อลดปัญหาหมอกควัน ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 08:00 – 13:30 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดประชุมได้มีการรายงานการจัดการไฟป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันที่ ภาคีเครือข่ายได้จัดในระหว่างไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2557 รวมทั้งมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ได้รับใน การจัดการไฟป่า และการแสดงความคิดเห็นทั่วไปจากผู้เข้าร่วมประชุม

Read more »

คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ ร่วมรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุขพร้อมที่จอดรถ 9 ชั้น และ อาคารผู้ป่วยและศูนย์ผ่าตัด 15 ชั้น ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ นักวิจัย (เชี่ยวชาญ) กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา ร่วมกับ ผศ.ดร.จิตเทพ ประสิทธิ์อยู่ศีล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุขพร้อมที่จอดรถ 9 ชั้น และ อาคารผู้ป่วยและศูนย์ผ่าตัด 15 ชั้น ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อ ประชาชนและหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.อนุ พงษ์ เลาหพูนรังษี รองคณบดีด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมชี้แจงโครงการต่อที่ประชุม เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more »

รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม ดร.วิชุลดา มาตันบุญ ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์ และคุณสามารถ สุวรรณรัตน์ ได้เข้าร่วมงานวิชาการ The International Conference Art & Culture in Creative Economy มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม ดร.วิชุลดา มาตันบุญ ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์ และคุณสามารถ สุวรรณรัตน์ ได้เข้าร่วมงานวิชาการ The International Conference Art & Culture in Creative Economy ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทรบุรี โดยคุณสามารถ สุวรรณรัตน์ นักวิจัยกลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง เรื่อง Cultural, Community Revitalization & Creative Tourism : The Case Study of Chiang Mai ในรูปแแบบ Oral Presentation

Read more »

นักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม ร่วมประชุม ASEAN Connectivity: Tourism and Logistic

ทีมนักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม นำโดย คุณกรวรรณ สังขกร คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ คุณสามารถ สุวรรณรัตน์ และคุณสุดารัตน์ อุฑทรารัตน์ ร่วมประชุม A Programme for development Research and Academic Network on “ASEAN Connectivity: Tourism and Logistic”

At Angkor Miracle Resort & Spa Hotel, Siem Reap, Cambodia. Organized and Supported by Chiang Mai University Co-organized by Royal University of Phnom Penh

ใน งานนี้ได้รับเกียรติจาก H.E. Mey Marady Deputy General Director in charge of Tourism, Apsara Authorty กล่าวเปิด และร่วมเป็นวิทยากร

Read more »

คุณกรวรรณ สังขกร รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษเรื่อง “การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย”

คุณกรวรรณ สังขกร นักวิจัย (ชำนาญการพิเสษ) กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษเรื่อง “การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย” ในการการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแก่ชุมชนที่จะขอรับประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ คณะมานุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยงและกีฬา ในวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557 ณ หมู่บ้านโฮมสเตย์บ้านสบวิน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

คุณกรวรรณ สังขกร รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมอธิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมวิชาการฯ GMS-ASEAN Community

คุณกรวรรณ สังขกร นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ร่วมร่วมอธิปรายให้ข้อเสนอแนะ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำเสนอบทความในหัวข้อ “Identity, Community Movement and Tourism”

ในการประชุมวิชาการนานาชาติ GMS-ASEAN Community and Beyond วันที่ 24 เมษายน 2557 ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more »

WordPress Themes