การสร้างโมเดล หรือแบบจำลองลักษณะสภาพภูมิประเทศ ของ อ.ทุ่งช้างและ อ.เชียงกลาง จ.น่าน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม

nan4เมื่อวันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2552 กลุ่มงานท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปยัง ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน เพื่อทำการสร้างโมเดลหรือแบบจำลองลักษณะสภาพภูมิประเทศ ของ อ.ทุ่งช้างและ อ.เชียงกลาง จ.น่าน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม

กลุ่มงานท้อง ถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ทำการสร้างโมเดลหรือแบบจำลองลักษณะสภาพภูมิประเทศ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่ อ.ทุ่งช้างและ อ.เชียงกลาง จ.น่าน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลงอบ ให้การต้อนรับ และได้ร่วมสนทนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาจากน้ำท่วม ดินถล่ม กับคุณสุปานี ศรีใหญ่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เพื่อต้องการจะสร้างเครือข่ายทางด้านการเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัยจากน้ำป่าไหล หลากและดินถล่ม ของ ต.ปอน

และระหว่างการดำเนินงานที่ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ขอขอบพระคุณผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ที่ให้การต้อนรับและดูแลคณะทำงาน ระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

คุณสม เทพจันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงอบ
คุณต้นตะวัน ทองภักดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงอบ
คุณยุทธชัย อินทะรังษี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประธานอปพร.
คุณสุมาลี เทพจันตา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล. ม.1 และสมาชิกอปพร.
คุณชาญชัย คำรังษี เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตำบลงอบ
คุณธิดารัตน์ เป้าเงิน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลงอบ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านงอบศาลา

nan1

nan2

nan3

nan4

nan5

nan6

nan7

nan8

nan9

nan10

nan11

WordPress Themes