กลุ่มงานท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา เข้าร่วมประชุมเรื่อง “การใช้แบบจำลองกายภาพในการทำแผนเฝ้าระวังป้องกันปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม” เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553 ณ อบต.ทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

2nanp01วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553 คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ พร้อมกลุ่มงานท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เพื่อเข้าร่วมประชุมเรื่อง “การใช้แบบจำลองกายภาพในการทำแผนเฝ้าระวังป้องกันปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม”

โดยมีเจ้าหน้าที่ อปพร. และมิสเตอร์เตือนภัย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลงอบ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายลุ่มน้ำน่านตอนบน ในการเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ในพื้นที่ อำเภอทุ่งช้างและอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน และได้มีการให้ความรู้ถึงสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยและดินถล่ม โดยอาจารย์ใบชา วงศ์ตุ้ย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมในการชี้จุด ที่เกิดเหตุน้ำท่วมในปี พ.ศ. 2549 และร่วมกันแก้ไขแบบจำลองกายภาพให้มีความถูกต้อง

2nanp01

2nanp02

2nanp03

2nanp04

2nanp05

2nanp06

2nanp07

2nanp08

WordPress Themes