รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม ดร.วิชุลดา มาตันบุญ ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์ และคุณสามารถ สุวรรณรัตน์ ได้เข้าร่วมงานวิชาการ The International Conference Art & Culture in Creative Economy มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม ดร.วิชุลดา มาตันบุญ ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์ และคุณสามารถ สุวรรณรัตน์ ได้เข้าร่วมงานวิชาการ The International Conference Art & Culture in Creative Economy ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทรบุรี โดยคุณสามารถ สุวรรณรัตน์ นักวิจัยกลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง เรื่อง Cultural, Community Revitalization & Creative Tourism : The Case Study of Chiang Mai ในรูปแแบบ Oral Presentation

 1401679632

14016807073577

1401680775-0

WordPress Themes