คุณกรวรรณ สังขกร รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษเรื่อง “การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย”

คุณกรวรรณ สังขกร นักวิจัย (ชำนาญการพิเสษ) กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษเรื่อง “การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย” ในการการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแก่ชุมชนที่จะขอรับประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ คณะมานุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยงและกีฬา ในวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557 ณ หมู่บ้านโฮมสเตย์บ้านสบวิน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

1400925978

1400926060-0

1400926060-1

1400926060-2

1400926060-3

1400926060-4

1400926060-5

1400926060-6

1400926060-7

1400926060-8

1400926060-9

1400926060-10

1400926060-11

1400926128-0

1400926128-1

1400926128-2

1400926128-3

1400926128-5

1400926128-4

WordPress Themes