คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ ร่วมรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุขพร้อมที่จอดรถ 9 ชั้น และ อาคารผู้ป่วยและศูนย์ผ่าตัด 15 ชั้น ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ นักวิจัย (เชี่ยวชาญ) กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา ร่วมกับ ผศ.ดร.จิตเทพ ประสิทธิ์อยู่ศีล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุขพร้อมที่จอดรถ 9 ชั้น และ อาคารผู้ป่วยและศูนย์ผ่าตัด 15 ชั้น ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อ ประชาชนและหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.อนุ พงษ์ เลาหพูนรังษี รองคณบดีด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมชี้แจงโครงการต่อที่ประชุม เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1402393331

1402393454-0

1402393454-1

1402393454-2

1402393454-3

1402393454-4

1402393454-5

1402393454-6 1402393454-7

1402393454-8

1402393454-9

1402393454-10

1402393454-11

1402393505-0

1402393505-1

1402393505-2 1402393505-3

1402393505-4

1402393505-5

WordPress Themes