นักวิจัยสถาบันวิจัยสังคมเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการจัดการไฟป่าเพื่อลดปัญหาหมอกควัน

คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ นักวิจัยเชี่ยวชาญ คุณกรวรรณ สังขกร นักวิจัยชำนาญการพิเศษ กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา และ ดร.ศันสนีย์ กระจ่างโฉม นักวิจัยกลุ่มศึกษาเมืองและสิ่งแวดล้อม นักวิจัยร่วมในโครงการ “การสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่าเพื่อแก้ไขปัญหา หมอกควันโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในตำบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่” ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ดนตรี เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการ จัดการไฟป่าเพื่อลดปัญหาหมอกควัน ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 08:00 – 13:30 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดประชุมได้มีการรายงานการจัดการไฟป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันที่ ภาคีเครือข่ายได้จัดในระหว่างไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2557 รวมทั้งมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ได้รับใน การจัดการไฟป่า และการแสดงความคิดเห็นทั่วไปจากผู้เข้าร่วมประชุม

1402473950-2

1402473950-1

1402473950-0

1402473875

WordPress Themes