คุณกรวรรณ สังขกร รับเชิญเป็นวิทยากรหัวข้อ “วัฒนธรรมไทย” ในโครงการ “อบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 24”

คุณกรวรรณ สังขกร นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ) รับเชิญเป็นวิทยากรหัวข้อ “วัฒนธรรมไทย” ในโครงการ “อบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 24” จัดโดย ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมานุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2557 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1402485973

1402486037-0

1402486037-1

1402486037-2

1402486037-3

1402486037-4

1402486037-5

1402486037-6

1402486037-7

1402486037-8

1402486037-10

WordPress Themes