การประชุมชี้แจง โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองต้นเปา ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของโครงการและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการจราจรและสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างแท้จริง โครงการฯจึงจัดให้มีการประชุมชี้แจงโครงการฯ และรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนหน่วยราชการ  องค์กรที่เกี่ยวข้อง  ผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนทุกภาคส่วน  ในวันพฤหัสบดีที่ 19  มิถุนายน 2557 เวลา 9.00น. – 12.00 น.   ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นเปา  อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

โดยผู้เข้าร่วมการจัดประชุมรวมทั้งสิ้น 137 คน ประกอบด้วย

  • ตัวแทนหน่วยราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
  • ตัวแทนหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น
  • ตัวแทนสถานศึกษาและศาสนสถานในพื้นที่
  • ตัวแทนผู้ประกอบการและแกนนำชุมชน
  • สื่อมวลชน
  • นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา

นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองต้นเปา  ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม  โดยมีนายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่         เป็นประธานในการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้  ดร.ปรีดา  พิชยาพันธ์  ผู้จัดการโครงการ ฯ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการและผลการศึกษาเบื้องต้นซึ่งได้พิจารณาแนวเส้นทางเบื้องต้นไว้ 4 เส้นทาง    และฝ่ายวิชาการด้านกฎหมาย สำนักงานกรมทางหลวงชนบท  ได้ชี้แจงถึงแนวทางและวิธีการพิจารณาประเมินค่าเวนคืนที่ดิน  รวมถึงกระบวนการเวนคืนที่ดินที่เส้นทางตัดผ่านเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางและกระบวนการพิจารณาประเมินค่าเวนคืนที่ดิน หลังจากการนำเสนอเสร็จสิ้น   ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น

1403262767-1

1403262767-2

พิธีเปิดการประชุม การบรรยายและการตอบข้อซักถามในการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1

 

1403262850-1

1403262850-0

1403262767-10

1403262767-9

1403262767-8

1403262767-7

1403262767-6

1403262767-5

1403262767-4

1403262767-3

1403262767-0

1403262850-7

1403262850-6

1403262850-5

1403262850-4

1403262850-3

1403262850-2

 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้สนใจได้ศึกษาข้อมูลความเป็นมาของโครงการ  รายละเอียดการดำเนินงานโครงการ และผลการศึกษาเบื้องต้น   โครงการ ฯ ได้จัดตั้งนิทรรศการแสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ขั้นตอนและวิธีการศึกษา ตลอดจนผลการศึกษาเบื้องต้นไว้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา

 

1403262902-4

1403262902-3

1403262902-2

1403262902-1

1403262902-0

WordPress Themes