การอบรมหลักสูตร “การจัดทำแผนการขับเคลื่อนกระบวนการลด-ละ-เลิกยาเสพติดและสุราในชุมชน” วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ณ ศูนย์ปิยมาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บำบัดยาเสพติดเชียงใหม่ จัดทำการอบรมเรื่อง “การจัดทำแผนการขับเคลื่อนกระบวนการลด-ละ-เลิกยาเสพติดและสุราในชุมชน” แก่เครือข่ายปฏิรูปและพัฒนาชุมชนเชียงใหม่ แกนนำชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชน ในเรื่องสุราและยาเสพติด เพื่อให้ชุมชนเกิดการเฝ้าระวัง ดูแล และติดตามกลุ่มเสี่ยง รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่มเพื่อเป็นการขับเคลื่อนกระบวนการ ลด ละ เลิก ยาเสพติดและสุราในชุมชน

ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 57 คน ซึ่งประกอบด้วย แกนนำในเครือข่ายปฏิรูปและพัฒนาชุมชนเชียงใหม่ กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี และผู้ที่เคยติดสุราเพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์ รวมถึงแกนนำชุมชนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการทำกิจกรรมลดละเลิกสุราได้นำ เอาประสบการณ์การทำงานมาแบ่งปันซึ่งสามารถนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม ลดละเลิกสุราในชุมชนได้ โดยสถาบันวิจัยสังคม นำโดย คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ และได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ศูนย์บำบัดยาเสพติดเชียงใหม่ นำโดย คุณบังอร สุปรีดา และคุณลัดดาวัลย์ พูลลาภ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

WordPress Themes