ร่วมเดินทางไป ศึกษาดูงานยังประเทศไต้หวัน เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ทางด้านวิชาการ เกี่ยวกับการวางผังเมือง การวางผังชุมชน รวมไปถึงระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ณ เมืองหลวงกรุงไทเป และเมืองไถจง ประเทศไต้หวัน

IMG_2969เมื่อวันที่ 7-13 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา กลุ่มงานท้องถื่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคุณ ปริญญา ปฏิพันธกานต์ เจ้าหน้าที่โครงการของกลุ่มงาน ได้รับเชิญจาก คณะผู้บริหารท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ และเทศบาลตำบลบ้านเพชร จังหวัดชัยภูมิ ให้เข้าร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานยังประเทศไต้หวัน เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ทางด้านวิชาการ เกี่ยวกับการวางผังเมือง การวางผังชุมชน รวมไปถึงระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ณ เมืองหลวงกรุงไทเป และเมืองไถจง ประเทศไต้หวัน

กลุ่ม งานท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา ได้รับเชิญจาก เทศบาลตำบาลบำเหน็จณรงค์ ให้ร่วมเดินทางไปดูงานเพื่อเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางวิชาการ เกี่ยวกับงานทางด้านการวางผังเมือง ผังชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อม ของประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบการวางผังเมือง ระบบคมนาคมขนส่ง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่มของประชาชน ที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย โดยคุณปริญญา ปฏิพันธกานต์ เจ้าหน้าที่โครงการของกลุ่มงานท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา เป็นวิยากรให้ความรู้ แก่ทีมงานบริหารงานด้านผังเมืองซึ่งประกอบไปด้วย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษาอาวุโสของเทศบาล ของเทศบาลบ้านบำเหน็จณรงค์ และเทศบาลตำบลบ้านเพชร จังหวัดชัยภูมิ เพื่อนำความรู้ที่ได้จากโครงการนี้นำกลับไปใช้ในการพัฒนางานทางด้านการวาง ผังเมืองแก่ท้องถิ่น ต่อไป

tai1

tai2

tai3

tai4

tai5

tai6

tai7

tai8

tai9

tai10

WordPress Themes