บุคลากรของกลุ่มงาน

นักวิจัย

สุรีย์ บุญญานุพงศ์

 

ชื่อ นางสุรีย์ บุญญานุพงศ์

ตำแหน่ง นักวิจัย (ผู้เชี่ยวชาญ )

หัวหน้ากลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา

โทรศัพท์ 0-5394-2568

E-MAIL: suree.b@cmu.ac.th

 

 

 

ชื่อ นางกรวรรณ  สังขกร

ตำแหน่ง นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ)

สังกัด กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา

โทรศัพท์ 0-5394-2571

E-MAIL: korawana@hotmail.com

 

 

samart

 

ชื่อ นายสามารถ สุวรรณรัตน์

ตำแหน่ง นักวิจัย

สังกัด กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา

โทรศัพท์ 0-5394-2582

E-MAIL: samart77@gmail.com

 

 

 

WordPress Themes