แนะนำกลุ่มงาน

กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา

ความเป็นมา

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชนบทและเขตเมือง มาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี มีความเข้าใจและความตระหนักถึงปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี เมื่อมีการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2540 สถาบันวิจัยสังคม จึงได้ตั้งกลุ่มงานศึกษาและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น เพื่อศึกษาวิจัยและสนับสนุนวิชาการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการวางแผนพัฒนา การบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภารกิจกลุ่มงาน

  • ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ศึกษาวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพการวางแผนพัฒนา การบริหารจัดการ และการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น ของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ให้บริการวิชาการด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และการวางแผนการใช้ที่ดิน
  • ให้บริการวิชาการด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานวิจัยและให้บริการวิชาการของกลุ่มงาน

  • บุคลากรหลัก คือ นางสุรีย์ บุญญานุพงศ์
  • นักวิจัยสมทบ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ จากคณะและหน่วยงาน ทั้งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการดำเนินงาน

นับตั้งแต่จัดตั้งกลุ่มงานเมื่อปี 2544 จนถึงปัจจุบัน(พ.ศ. 2553) กลุ่มงานฯ ได้ดำเนินงานศึกษาวิจัยและให้บริการวิชาการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญได้แก่ การศึกษาวิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผนและการบริหารจัดการท้องถิ่น การศึกษาและจัดทำแผนการใช้ที่ดิน การศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด

WordPress Themes