ผู้ช่วยนักวิจัย

นางสาวกาญจนา จี้รัตน์

karnjana-jeerat
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิจัย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053942571

E-mail kaijeaa@hotmail.com

 

 

 

 

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบัน
2549 ศิลปศาสตรบัณฑิต สหวิทยาการสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2555 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชา

ท่องเที่ยว, ชุมชน

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย

ปี พ.ศ.

โครงการ

ตำแหน่ง

2555

การพัฒนาศักยภาพชุมชนวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ (อยู่ในระหว่างการดำเนินการวิจัย)

ผู้ช่วยนักวิจัย

2554

การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism ใน  ภาคเหนือตอนบนที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยนักวิจัย

ประเมินผลโครงการเที่ยวเหนือใส่ใจเที่ยวไทยยั่งยืน อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ช่วยนักวิจัย

โครงการประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปี 2554

ผู้ช่วยนักวิจัย

การศึกษาเปรียบเทียบทุนทางสังคมระหว่างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนที่ไม่ใช่ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขตภาคเหนือตอนบน

ผู้ช่วยนักวิจัย

2553

การศึกษาทัศนคติของคนในท้องถิ่นต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ใน แผนงานวิจัยการพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2551: ตลาดใหม่และความท้าทาย

ผู้ช่วยนักวิจัย

การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อรองรับผลกระทบจากการท่งเที่ยวและการค้าในลุ่มน้ำโขง

ผู้ช่วยนักวิจัย

2552

การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยนักวิจัย

2551

กลยุทธ์การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยและประเทศลุ่มแม่น้ำโขงภายใต้ภาวการณ์ขยายตัวของตลาดท่องเที่ยวจีน

ผู้ช่วยนักวิจัย

2549

ผลกระทบจากการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำโขงตอนบน กรณีศึกษา อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (รายงานการศึกษาระดับปริญญาตรี)


WordPress Themes