นางสุรีย์ บุญญานุพงศ์

นักวิจัย

สุรีย์ บุญญานุพงศ์

ชื่อ นางสุรีย์ บุญญานุพงศ์

ตำแหน่ง นักวิจัย (ผู้เชี่ยวชาญ )

ผู้ประสานงานกลุ่มงานศึกษาและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ทำงาน สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 โทร (053) 942568

E-MAIL ADDRESS suree.b@cmu.ac.th

ประวัติการศึกษา

2528 การผังเมืองมหาบัณฑิต ( ผ.ม. ) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2518 วทบ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

หัวหน้าโครงการวิจัย

พ.ศ.

โครงการ

2552 โครงการบริการวิชาการเรื่องศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
สารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้เรื่องระบบขนส่งสาธารณะ
โครงการวิจัยเรื่องการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กรณีชุมชนขุนตาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
2551 โครงการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการชุมชนริมน้ำ : กรณีศึกษาชุมชนริมแม่น้ำปิง
รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2550 โครงการศึกษาวิจัยสภาพเศรษฐกิจและสังคมหมู่บ้านปลูกฝิ่นซ้ำซากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตาก
โครงการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปี 2550
2548 – 2549 โครงการจัดทำร่างแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน : กรณีศึกษาจังหวัดลำพูน
โครงการวางและจัดทำแผนผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนปาย และพื้นที่ต่อเนื่อง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2547 – 2548 โครงการจัดการความรู้เรื่องสารเสพติดสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา
2546 – 2547 โครงการศึกษาและจัดทำผังเมืองรวมเทศบาลตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
โครงการศึกษาและจัดทำผังเมืองรวมเทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
2529 – การวิจัยเพื่อหาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเป็นเมืองบริวารของเมืองเชียงใหม่

– การวิจัยเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินของอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

– การศึกษาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขยายตัวของกิจการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่

2545 – 2546 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหน่วยงานและบุคลากร ด้านสารเสพติด
สมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติภารกิจด้านการวางผังเมือง
2545 การศึกษา สำรวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเมือง บริเวณพื้นที่เมืองประวัติศาสตร์น่านชั้นใน
2544 – 2545 ความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะร่วมกันขององค์การบริหารส่วนตำบล
2544 การศึกษาเพื่อจัดทำผังเมืองรวมเมืองห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
2541- 2543 แนวทางการนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ในประเทศไทย
2541 – 2542 การจัดการของเสียอันตรายในจังหวัดเชียงใหม่
2538 – 2541 บทบาทของนิคมอุตสาหกรรมลำพูน ต่อการเจริญเติบโตของชุมชนโดยรอบ
2536 – 2539 ผลกระทบจากการส่งเสริมการท่องเที่ยว กรณีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2531 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่

 

ผลงานวิชาการ

พ.ศ.

ชื่อผลงาน

2555 โครงการสำรวจคุณภาพความพึงพอใจงานบริการสาธารณะ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปี ​2555
2551 โครงการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปี 2550
โครงการวิจัยเรื่องกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในลุ่มน้ำปิง
โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำน่านตอนบนในการป้องกันอุทกภัยและดินถล่ม
2550 โครงการศึกษาวิจัยสภาพเศรษฐกิจและสังคมหมู่บ้านปลูกฝิ่นซ้ำซากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตาก
โครงการศึกษาวางแผนพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงและยม
2549 แผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน จังหวัดลำพูน
คู่มือการพัฒนาเวบไซค์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำพูน
แผนผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนปายและพื้นที่ต่อเนื่อง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการศึกษาความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างศูนย์จัดการมูลฝอยแบบครบวงจรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
โครงการวิจัยเรื่อง การนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนมาใช้เพื่อการเกษตรกรรม ระยะที่ 2
2548 เยาวชนในสถานศึกษากับมาตรการป้องปรามการใช้สารเสพติด
ระบบสารสนเทศบุคลากรด้านสารเสพติด
สารสนเทศงานวิจัยเกี่ยวกับสารเสพติดระหว่างพ.ศ. 2540-2547
การจัดการความรู้เรื่องสารเสพติดสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา
2547 สมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติภารกิจด้านการวางผังเมือง
โครงการศึกษาและจัดทำผังเมืองรวมเทศบาลตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
โครงการศึกษาและจัดทำผังเมืองรวมเทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
2546 การบริหารจัดการระบบกำจัดขยะแบบศูนย์รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2545 การศึกษา สำรวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเมือง บริเวณพื้นที่เมืองประวัติศาสตร์น่านชั้นใน
การศึกษาจัดทำแผนแม่บทการจัดระบบการจราจรและการขนส่งสำหรับเมืองภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่
2544 การศึกษาเพื่อจัดทำผังเมืองรวมเมืองห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
แนวทางการนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ในประเทศไทย
2541 บทบาทของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือต่อการเจริญเติบโตของชุมชนโดยรอบ
การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ
โครงการศึกษาทบทวนแผนหลักพัฒนาการท่องเที่ยว ภาคเหนือ
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ในเขตสุขาภิบาลป่าซาง – สุขาภิบาลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
แนวทางการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน
โครงการจัดทำตัวแบบการจัดระบบการจราจรและการขนส่ง สำหรับเมืองภูมิภาค จังหวัดลำปาง
การจัดการของเสียอันตรายในจังหวัดเชียงใหม่
2540 พฤติกรรมและทัศนะเกี่ยวกับการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจ – สังคม ต่างกัน
การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางอากาศเนื่องจากซัลเฟอร์ไดออกไซด์
Development of Geographic Information System for Environmental sanitary Planning : Air Pollution from Sulphur Dioxide
การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ : ปัญหาและแนวทางแก้ไข
2536 ความเป็นไปได้ของระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียสุขาภิบาลแม่สาย
รายงานการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการบริหารงานพัฒนาชนบท ระดับอำเภอ ( Data Analysis for Rural Development Administration at District level
แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ บริเวณถ้ำหลวงนางนอนจังหวัดเชียงราย
แผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ บริเวณถ้ำน้ำลอด จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แผนปฏิบัติการและจัดลำดับความสำคัญเพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
ผลกระทบจากการส่งเสริมการท่องเที่ยว : ศึกษากรณีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียและระบบกำจัดขยะ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
ประเพณีเพื่อการท่องเที่ยว : จุดเปลี่ยนของระบบความสัมพันธ์ทางสังคม
2535 ความเป็นไปได้ของระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเมืองเชียงราย
2534 การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ ในทัศนะของผู้สูงอายุ
สภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมเมือง
เยาวชน และคนหนุ่มสาว ยุคปัจจุบัน ในทัศนะของผู้สูงอายุ
ศักยภาพของผู้สูงอายุ ในการทำงานเพื่อสังคม
2533 Human Waste Treatment and Diposal in Northern Thailand
ชีวิตคนชราในจังหวัดเชียงใหม่
2532 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่
2531 ลักษณะประชากร เศรษฐกิจ และปัญหาการอยู่อาศัยของผู้อยู่บ้านจัดสรร
บ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ : ปัญหาการใช้ที่ดินและการจัดสิ่งบริการ
แนวทางการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำแม่แสะ-แม่เลา
ผังโครงสร้างเมืองบริวารเมืองเชียงใหม่
2530 แนวทางการพัฒนาพื้นที่เมืองบริวารของเมืองเชียงใหม่
บทบาทบุคคลชั้นนำกับการขยายตัวของเมืองในภาคเหนือ
แผนการใช้ที่ดินของอำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่
2529 ขีดความสามารถในการวางแผนพัฒนาของผู้นำท้องถิ่นระดับ

WordPress Themes