นางกรวรรณ สังขกร

นางกรวรรณ สังขกร


นางกรวรรณ  สังขกร

ตำแหน่ง : นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ)
สังกัด : กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา
โทรศัพท์ : 0-5394-2571
อีเมล: korawana@hotmail.com

 

 

 

การศึกษา

 • กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2543: ศ.ศ.ม. (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาภูมิภาคศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2537: ศ.ศ.บ. (ศิลปศาสตรบัณฑิต) สาขาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (ฝรั่งเศส) คณะมนุษยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

รางวัล

 

ความเชี่ยวชาญ

 • การท่องเที่ยว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการความรู้

 

 งานวิจัย

ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย

 

หัวหน้าโครงการ

นักวิจัยร่วมโครงการ

 

ผู้ประสานงานโครงการวิจัย

 • 2552: แผนงานวิจัย เรื่อง “โครงการพัฒนาการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2551: ตลาดใหม่และความท้าทาย”
 • 2551: โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2549: การเปรียบเทียบเชิงระบบโลจิสติกส์”
 • 2551: โครงการวิจัยเรื่อง “Mekong Tourism: Learning across Borders (Phase II)”
 • 2550: โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนาการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปีที่ 2”
 • 2549: โครงการวิจัยเรื่อง “Mekong Tourism: Learning across Borders (Phase I)”
 • 2549: โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนาการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปีที่ 1”

 

เอกสารวิชาการ

รายงานการวิจัย

 • โครงการสำรวจคุณภาพความพึงพอใจงานบริการสาธารณะ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปี ​2555
 • กรวรรณ สังขกร และคณะ. 2555. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนแบบ Slow Tourism สำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • กรวรรณ  สังขกร. 2553. การท่องเที่ยวและการค้า ณ เมืองชายแดน. เชียงใหม่: ล๊อคอินดีไซน์ เวิร์ค.
 • กรวรรณ  สังขกร. 2552. การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน. เชียงใหม่: ล๊อคอินดีไซน์ เวิร์ค.
 • Korawan Sangkakorn. 2008. “Community-based Tourism Management in Thailand.” In Mekong Tourism: Competitiveness & Opportunities. Chiang Mai: Within Design.
 • กรวรรณ  สังขกร. 2551. กลยุทธ์การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยและ GMS ภายใต้การขยายตัวของตลาดท่องเที่ยวจีน. เชียงใหม่: นพบุรีการพิมพ์.
 • กรวรรณ  (ชีวสันต์) สังขกร และสุพัฒน์  โตวิจักษณ์ชัยกุล. 2547. ผลกระทบจากการเป็นเมืองท่าของ อ.เชียงแสนและ อ.เชียงของ จังหวัดเชียงราย. เชียงใหม่: เชียงใหม่ปรินท์ติ้ง.
 • กรวรรณ  ชีวสันต์ และธิตินัดดา  จินาจันทร์. 2546. ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนา – ล้านช้าง: เปรียบเทียบประเพณี 12 เดือน. เชียงใหม่: นพบุรีการพิมพ์.
 • กรวรรณ  ชีวสันต์. 2545. ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

 

วารสาร

บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)

 • Korawan Sangkakorn and Samart Suwannarat. 2013. Local People Participation in Tourism Development: The Case Study of Chiang Mai1. Proceedings of “The 2nd Conference on Asian Economic Development” on 14 August 2013 at Faculty of Economics, Chiang Mai University.
 • Pairach Piboonrungroj and Korawan Sangkakorn. 2013. TOURISM LOGISTICS MANAGEMENT: A CASE OF CULTURAL CREATIVE TOURISM IN THAILAND. Proceedings of World Conference on Hospitality, Tourism, and Event Research 2013” 25-28 May 2013 at Bangkok, Thailand.
 • กรวรรณ  สังขกร. 2556. การพัฒนาศักยภาพชุมชนเมืองเชียงใหม่สร้างสรรค์. บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันวิจัยสังคม ประจาปี 2556 “ภูมิสังคมล้านนาในกระแสการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน” วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • กรวรรณ  สังขกร และคณะ. 2556. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนยุคใหม่: กรณีศึกษานักท่องเที่ยวจีนในจังหวัดเชียงใหม่. บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันวิจัยสังคม ประจาปี 2556 “ภูมิสังคมล้านนาในกระแสการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน” วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • Korawan Sangkakorn and Pittipong Yodmongkon. 2012. Knowledge Management of International Senior Tourism Behavior in Thailand. Proceedings of “SKIMA 2012, 7-9 September 2012, Chengdu, PR.China.
 • Korawan Sangkakorn. 2011. “Using Knowledge Management to Drive Creative Cities in Thailand.” Proceedings of “11th Annual SEAAIR Conference University Social Responsibility: Pathways to Excellence”, 2-4 November 2011, Chiang Mai, Thailand.
 • Korawan Sangkakorn, Suree Boonyanupong, Junjit Thiensirir, and Chantawat Wandee. 2011. “Potential of Tourist Attractions for the Elderly Tourists in Upper Northern, Thailand” Proceedings of“The 2011 TOSOK International Tourism Conference”, 4-6 July 2011, Seoul South Korea.
 • Korawan Sangkakorn, Suree Boonyanupong, Junjit Thiensirir, and Chantawat Wandee. 2011. “Tourism Development Guidelines for the Elder Tourists” Proceedings of “9th APacCHRIE International Conference: Hospitality and Tourism Education: From a Vision to an Icon”, 2-5 June 2011, Hong Kong.
 • Akarapong Untong, Mingsarn Kaosa-ard, Vicente Ramos, Korawan Sangkakorn, and Javier Rey-Maquieira. 2010. Factors influencing local resident support for tourism development: A structural equation model. Proceedings of the 16 th Asia Pacific Tourism Association Annual Conference: Competition and Collaboration between Regional Tourism Destinations. 13-16 July 2010, Macao China. (Best Paper Award)
 • Mingsarn Kaosa-ard. Akarapong Untong. Korawan Sangkakorn. Prasit Leepreecha. Jakkree Tejawaree and Andrew Adams. 2009. Mekong Tourism. In CMU Selected Outstanding Research. Chiang Mai: Chiang Mai University
 • Korawan Sangkakorn. 2006. People’s Participation in Community-Based- Tourism: Northern Thailand Case Studies.  Proceedings of the APacCHRIE Conferences: The 12th Asia Pacific Tourism Association and The 4th APac-CHRIE  “Hospitality & Tourism Education: Trends & Strategies” Hualien, Taiwan 26-29 June 2006.
 • Korawan Sangkakorn. 2004. Tourism Relation in the Mekong Region. In Proceeding of Workshop on Integrated Development of Sustainable Tourism in the Mekong Region. Chiang Rai, Thailand. 15 October 2004.

 

เอกสารประกอบการบรรยาย/ฝึกอบรม

 

กรรมการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

 • 23 เมษายน 2554. อนุกรรมการด้านส่งเสริมพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่.

 

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

 

กรรมการภายในสถาบันวิจัยสังคม

 • 24 มีนาคม 2554. คำสั่งสถาบันวิจัยสังคม ที่ 12/2554 กรรมการสรุปข้อมูลเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ.
 • 16 ธันวาคม 2553. คำสั่งสถาบันวิจัยสังคม ที่ 40/2553 กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำสถาบันวิจัยสังคม.
 • 16 ธันวาคม 2553. คำสั่งสถาบันวิจัยสังคม ที่ 39/2553 คณะทำงานเตรียมความพร้อมสำหรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยสังคม ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.
 • 15 ธันวาคม 2553. คำสั่งสถาบันวิจัยสังคม ที่ 38/2553 คณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยสังคม.

 

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

วิทยากรภายนอกสถาบัน (ระดับนานาชาติ)

 • บรรยาย เรื่อง “Tourism Competitive Strategies of Thailand and GMS Countries under China Outbound Tourism Expansion” in Seminar Thai-Chinese Strategic Research Seminar, 24-26 September 2012 at Central World, Bangkok.

วิทยากรภายนอกสถาบัน (ระดับชาติ)

กรรมการวิชาการ/วิชาชีพนอกสถาบัน (ระดับชาติ)

กรรมการพิจารณาหลักสูตร/กรรมการประจำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ (ระดับชาติ)

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร (ระดับชาติ)

 

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 13-16 กรกฎาคม 2553. ร่วมการประชุม “16th Asia Pacific Tourism Association Annual Conference: Competition and Collaboration between Regional Tourism Destinations”. Macao, China.
 • 6 – 9 มกราคม 2553. ร่วมการประชุม “Integrated Development of Sustainable Tourism for the Greater Mekong Sub-region 2008: Emerging Markets and Challenges II” ณ เมืองหลวงพระบาง สปป ลาว.
 • 28 – 31 พฤษภาคม 2552. ร่วมการประชุม “Asia Pacific Chrie 7th CHRIE Conference”. ประเทศสิงคโปร์.
 • 21-24 พฤษภาคม 2552. ร่วมการประชุม “Integrated Development of Sustainable Tourism for the Greater Mekong Sub-region 2008: Emerging Markets and Challenges I”. เมืองกุ้ยหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน.
 • 29 – 31 ตุลาคม 2551. ร่วมการประชุม “China’s Agriculture, Trade and Investment: Opportunities and Challenges for the GMS”. กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม.
 • 18 – 19 กันยายน 2551 ร่วมการประชุม “The 1st International Conference on Academic Strengthening and International Collaboration among University in the GMS” สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • 13 กันยายน 2551. ร่วมการประชุม “Writers’ Workshop on “Integrated Development of Sustainable Tourism in the Mekong Region 2008: Emerging Markets and Challenges”. โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร.
 • 10 – 12 กรกฎาคม 2551. ร่วมการประชุม “APTA 2008 14th Asia Pacific Tourism Association Annual Conference: Tourism & Hospitality in Asia Pacific”. โรงแรมอิมพิเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพมหานคร.
 • 15 กุมภาพันธ์ 2551. ร่วมการสัมมนา เรื่อง “โลจิสติกส์” สำคัญต่อการท่องเที่ยวอย่างไร”. โรงแรมมารวย การ์-เด้น กรุงเทพมหานคร.
 • 15 – 16 ธันวาคม 2550. ร่วมประชุมนานาชาติ เรื่อง “Fourth China Tourism Forum: Community Based Tourism” Yunnan University, Kunming, China.
 • 26 – 27 ตุลาคม 2550. ร่วมประชุมนานาชาติ “Integrated Development of Sustainable Tourism for the Greater Mekong Sub-region 2007: A Comparison of GMS Logistics System”  ณ โรงแรม พูสี เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว.
 • 4 – 5 มกราคม 2550. ร่วมการประชุม “China’s Agricultural Policy: Opportunities and Challenges for the GMS”. โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่.


WordPress Themes