นายสามารถ สุวรรณรัตน์

นายสามารถ สุวรรณรัตน์


นายสามารถ สุวรรณรัตน์

Mr. Samart Suwannarat

ตำแหน่ง : นักวิจัย
สังกัด : กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา
โทรศัพท์ : 0-5394-2582
อีเมล: samart77@gmail.com

 

 

 

การศึกษา

  • 2553 Master of Fine Art-History of Art, Kala Bhawan, Visva-Bharati University, Santiniketan, India
  • 2547: วิทยาศาสตร์บัณทิต ภาควิชาภูมิศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญ

  • ชุมชนและกระบวนทัศน์การขับเครือภาคประชาสังคม
  • กระบวนการอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม
  • เมืองประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ศิลปะ

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการ

  • การศึกษาและถอดองค์ความรู้การดำเนินงานอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมโดยภาคประชาชน ในภาคเหนือตอนบน
  • แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมระหว่างนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน

นักวิจัยร่วมโครงการ

  • ผู้ประสานงานโครงการฟื้นบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่
  • ที่ปรึกษาด้านประเด็นเมืองและมรดกทางวัฒนธรรม ของกลุ่มสถาปนิกชุมชน คน.ใจ.บ้าน

WordPress Themes