องค์ความรู้เรื่องระบบขนส่งสาธารณะ
เมื่อ ศุกร์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 11:53:19 เปิดอ่าน 5444 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

แผนที่ร่องน้ำและแม่น้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานขนส่งทางน้ำส่วนภูมิภาค สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 1 เชียงใหม่

แผนที่ร่องน้ำและแม่น้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานขนส่งทางน้ำส่วนภูมิภาค สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 1 เชียงใหม่
สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 1(เชียงใหม่) มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายในเขตที่อธิบดีกำหนด

2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน ลำพูน น่าน แพร่ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท และพิษณุโลก

หน้าที่หลักในการให้บริการประชาชน ได้แก่ การอนุญาตให้ทำการขุดลอกร่องน้ำ การอนุญาตให้กระทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ตรวจความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำ การขอจดทะเบียนเรือใหม่ การขอต่อใบอนุญาตใช้เรือ การขอเปลี่ยนแปลงรายการเรือ การขอมีหนังสือคนประจำเรือ การชี้แนวเขต การออกประกาศนียบัตรฝ่ายช่างกลและการออกประกาศนียบัตรฝ่ายเดินเรือ เป็นต้น

ข้อมูลจาก : กรมเจ้าท่า http://www.md.go.th/
URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~transportation/print.php?type=knowledge&id=1
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com