ข่าวสาร
เมื่อ ศุกร์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 14:24:09 เปิดอ่าน 3330 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

ขนส่งเชียงใหม่ ออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษี

ขนส่งเชียงใหม่ ออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษี
นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการติดตามเร่งรัดภาษีค้างชำระรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการรับชำระภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ในท้องที่อำเภอต่างๆ ในเขตความรับผิดชอบมาโดยตลอด เพื่อเป็นการเร่งรัดจัดเก็บภาษีค้างชำระให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กำหนดแผนการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน ในเดือนมีนาคม 2553 ดังนี้

* วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2553 อบต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ (สขข.ฝาง) เวลา 09.00-12.00 น.
* วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2553 ที่ว่าการอำเภออมก๋อย (สขข.จอมทอง) เวลา 09.00-12.00 น.
* วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2553 ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง เวลา 09.00-12.00 น.
* วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2553 ที่ว่าการอำเภอแม่ริม เวลา 09.00-12.00 น.
* วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2553 ที่ว่าการอำเภอหางดง เวลา 09.00-12.00 น.
* วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2553 ที่ว่าการอำเภอสารภี เวลา 09.00-12.00 น.
* วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2553 ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด เวลา 09.00-12.00 น.
* วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2553 ที่ว่าการอำเภอแม่ออน เวลา 09.00-12.00 น.
* วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2553 เทศบาลตำบลเวียงพร้าว เวลา 09.00-12.00 น.

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนเจ้าของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทุกท่าน ไปรับบริการชำระภาษีในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวได้ โดยเอกสารที่ต้องนำมาประกอบในการชำระภาษี มีดังนี้

* สมุดคู่มือจดทะเบียนรถที่จดทะเบียนทั้งในและนอกเขตจังหวัดเชียงใหม่ (ชำระภาษีล่วงหน้าได้ 90 วัน)
* พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 โดยวันสิ้นสุดของการเอาประกันภัยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า หรือวันเดียวกันกับวันสิ้นภาษีประจำปีของปีถัดไป
* รถยนต์นั่งที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ต้องนำใบรับรองการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) แนบในการชำระภาษีด้วย
* สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สิ้นอายุภาษีเกิน 1 ปีขึ้นไป นั้น เจ้าของรถสามารถเลือกนำรถไปตรวจสภาพได้ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา หรือสถานตรวจสภาพรถเอกชนเพื่อชำระภาษีประจำปี และกรณีภาษีสิ้นอายุเกิน 3 ปี ต้องจดทะเบียนเป็นหมายเลขทะเบียนใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5327-0412

ที่มา : http://www.chiangmaidlt.go.th/news_detail.php?news_type=2&news_id=102
ข้อมูลโดย
URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~transportation/print.php?type=news&id=17
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com