ข่าวสาร
เมื่อ ศุกร์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 14:29:53 เปิดอ่าน 3335 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

การบินไทย จัดโครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ ฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น

การบินไทย จัดโครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ ฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) โดยฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น ได้จัดให้มีการลงนามในปฏิญาณความร่วมมือร่วมใจมุ่งมั่นลดอุบัติเหตุ เพื่อนำร่องโครงการรณรงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุฝ่ายบริการลานจอด และอุปกรณ์ภาคพื้นตลอดปี 2553 และนำไปสู่เป้าหมาย Zero Accident

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บกท. เปิดเผยว่า บกท. ได้จัดให้มีการลงนามในปฏิญาณความร่วมมือลดอุบัติเหตุ ตลอดปี 2553 ณ ฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น โดยมีกิจกรรมขบวนพาเหรดอุปกรณ์ลานจอด กิจกรรมการประกวดคำขวัญความปลอดภัย และบอร์ดนิทรรศการความปลอดภัย ซึ่งในปีนี้ฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้นมีความมุ่งมั่น ให้พนักงานปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างเคร่งครัด และนำไปสู่เป้าหมาย Zero Accident ให้ได้


ร้อยตรีอนุสสรณ์ นาคศรีชุ่ม กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น บกท. กล่าวว่า การให้บริการภาคพื้นแก่เที่ยวบินของ บกท. และสายการบินลูกค้านั้นจะต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ และมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งตลอดปีนี้ บกท. ได้กำหนดเป้าหมาย เพื่อลดอุบัติเหตุและต้องปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย โดยจะเน้นความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตลอดจนการใช้อุปกรณ์บริการลานจอดอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุตลอดเวลา ทั้งนี้ โครงการรณรงค์ฯ ดังกล่าวได้กำหนดกรอบเวลาไว้ 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2553 และจะมีการติดตามผลของโครงการเพื่อขยายผลกิจกรรมในปีต่อไปด้วย
    
อนึ่ง บกท. ในฐานะสายการบินแห่งชาติได้ดำเนินกิจการ ด้านการบินพาณิชย์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ จนย่างเข้าสู่ปีที่ 50 โดยฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น มีความภาคภูมิใจและความมุ่งมั่นเอาใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัย อีกทั้งการบริการที่มีคุณภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างและรักษามาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้ลงทุนจัดหาอุปกรณ์บริการลานจอดเพื่อบริการลูกค้า 86 สายการบิน โดยเน้นอุปกรณ์บริการที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะมีความทันสมัยและพนักงานทุกส่วนมีส่วนร่วม ทั้งยังระลึกเสมอว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อลูกค้า ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ บริษัทฯ คู่ค้า ตลอดจนตัวของพนักงานเอง โดย บกท. ถือเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ให้สมกับคำขวัญที่ว่า “บริการด้วยความปลอดภัย คือหัวใจของเรา”

กระทรวงคมนาคม
29 มีนาคม 2553
ข้อมูลโดย
URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~transportation/print.php?type=news&id=21
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com