ข่าวสาร
เมื่อ ศุกร์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 14:18:17 เปิดอ่าน 3329 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

ขนส่งลำปางยกระดับเป็นสำนักงานมาตรฐาน

ขนส่งลำปางยกระดับเป็นสำนักงานมาตรฐาน
     เมื่อเร็ว ๆ นี้นายพิชัย บรรลือหาญ ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินการ ดำเนินโครงการพัฒนายกระดับสำนักงานขนส่ง จังหวัด ได้มาตรวจประเมินผลการดำเนินการ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางภายใต้การกำกับ ดูแลของ นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดลำปาง ซึ่งได้พัฒนายกระดับเป็นสำนักงานมาตรฐาน โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานคะแนนตัวชี้วัดที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้ 20 ตัวชี้วัด อาทิ ระดับความสำเร็จของการกำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม จำนวนกิจกรรมที่มีการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้ประกอบการขนส่ง ร้อยละของจำนวนสถานตรวจสภาพรถเอกชนที่ได้รับการตรวจสอบ จำนวนครั้งที่ออกตรวจการขนส่ง ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจัดเก็บภาษีรถประจำปี ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับความสำเร็จจากการดำเนินตามมาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ร้อยละของระดับความพึงพอใจในความผาสุกของบุคลากร ระดับความสำเร็จของการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งการจัดทำและดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับเฉลี่ย ความพร้อมขององค์ประกอบในการปฏิบัติงาน จำนวนครั้งของการจัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติ งาน ระดับความสำเร็จในการจัดทำและดำเนินการตามแผนของสำนักงาน รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการประจำปี ระดับความสำเร็จในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบริการ ตลอดทั้งความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดภายในอาคารและบริเวณ เป็นต้น

     ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามค่านิยมของ กรมการขนส่งทางบกที่ว่า บริการดี ได้แก่ การยิ้มด้วยใจ พร้อมให้บริการ มาตรฐานเป็นเลิศ มีคุณธรรม ได้แก่ การรับฟังความคิดเห็น เน้นรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ นำสู่พัฒนา ได้แก่ เทคโนโลยีนำสมัย ก้าวไกลอย่างมืออาชีพ ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางได้กำหนดค่านิยมให้สอดคล้องกันคือ “บริการฉับไว โปร่งใส เป็นธรรม พร้อมนำเทคโนโลยี สามัคคีร่วมพัฒนา” โดยการพัฒนายกระดับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ให้เป็นสำนักงานมาตรฐานนั้นจะ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อไป.

http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=420&contentID=45249
ข้อมูลโดย
URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~transportation/print.php?type=news&id=3
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com