ข่าวสาร
เมื่อ ศุกร์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 14:22:49 เปิดอ่าน 3331 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

ขนส่งใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพรถเมล์สู่มาตรฐานสากล

ขนส่งใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพรถเมล์สู่มาตรฐานสากล
     ขนส่งทาง บก ศึกษาเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ควบคุมและตรวจสอบติดตามการประกอบ การขนส่งด้วย รถโดยสารประจำทาง เพื่อลดค่าใช้จ่าย กำลังเจ้าหน้าที่ และส่งเสริม ระบบการเดินรถโดยสารประจำทางสู่มาตรฐานสากล

     เมื่อวันที่ 9 ม.ค. นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการสัมมนาระดมความเห็นผู้เกี่ยวข้อง ตามโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลรถโดยสารประจำทางโดยใช้เทคโนโลยี” ซึ่งกรมการขนส่งทาง บกจัดขึ้น เพื่อนำระบบเทคโนโลยี ที่เหมาะสมมาใช้ควบคุมดูแลและจัดระเบียบการขนส่งด้วย รถโดยสารประจำทาง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดค่าใช้จ่ายและกำลังเจ้าหน้าที่ในการออกตรวจติดตาม และส่งเสริมการบริหารจัดการเดินรถ ของผู้ประกอบการขนส่งสู่มาตรฐานสากล

     นาย ชัยรัตน์ กล่าวว่า เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการขนส่งปัจจุบันมีอยู่หลายระบบ ซึ่งแต่ละระบบ จะมีทั้งข้อดีและข้อจำกัด รวมทั้งความเหมาะสมในการใช้งานกับรถโดยสารในแต่ละหมวดแตกต่างกัน กรมการขนส่งทาง บก จึงร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลรถโดยสารประจำทางโดยใช้เทคโนโลยี” โดยมี ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโลจิสติกส์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหัวหน้าโครงการ โดยทำการศึกษาเทคโนโลยี แต่ละระบบเพื่อให้ได้ระบบที่เหมาะสมที่สุด ทั้งในด้านความคุ้มค่าในการใช้งาน ความสะดวกรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ สามารถใช้ควบคุมดูแลและตรวจสอบการเดินรถ ของผู้ประกอบขนส่งด้วยรถโดยสารประจำ ทางทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในอนาคตหากมีการเชื่อมโยงเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ระหว่างกรมการขนส่งทาง บกกับผู้ประกอบการขนส่ง ก็จะช่วยให้ทางราชการเกิดความสะดวกและรวดเร็ว ในการควบคุมดูแลและตรวจสอบติดตามการประกอบกิจการขนส่ง ให้เป็นไปตามระเบียบ ที่กำหนดไว้ ลดค่าใช้จ่ายและกำลังเจ้าหน้าที่ในการออกตรวจติดตาม

     นอก จากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งใช้เทคโนโลยี ในการพัฒนากิจการของตนสู่มาตรฐานสากลด้วย โดยกรมการขนส่งทางบก จะนำผลที่ได้จากการศึกษาและข้อคิดเห็นจากการสัมมนา ไปประมวลผล หาข้อสรุปเพื่อนำไปใช้ในการควบคุมดูแล การประกอบการขนส่งอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับการขนส่ง ด้วยรถโดยสารประจำทางของประเทศสู่มาตรฐานสากล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจำทาง สำนักการขน ส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8516-9.

http://www.thairath.co.th/content/eco/57759
ข้อมูลโดย
URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~transportation/print.php?type=news&id=5
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com