ข่าวสาร
เมื่อ ศุกร์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 14:23:17 เปิดอ่าน 3330 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดในที่ดินของการรถไฟ

กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดในที่ดินของการรถไฟ
    นายประกิจ พลเดช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดในที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยมีนายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม นายลัทธชัย โชคชัยวัฒนากร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม เพื่อหารือกับตัวแทนเครือข่ายสลัม 4 ภาค ในการหาข้อยุติการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดในที่ดินของ รฟท.
    
จากการประชุมดังกล่าว ได้ข้อยุติในการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดในที่ดิน การรถไฟแห่งประเทศไทยของเครือข่ายสลัม 4 ภาค ดังนี้

1.  รฟท. จะเร่งดำเนินการพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การเช่าชุมชนหลักเมือง ชุมชนเทพารักษ์ 2 ชุมชนเทพารักษ์ 4 ชุมชนหนองแวงตาชู จังหวัดขอนแก่น ชุมชนรถไฟสามัคคี และชุมชนหัวหนอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนที่ยื่นขอเช่าใหม่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2553 ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการ รฟท. จะไปตรวจสอบพื้นที่ขอเช่าภายใน 2 สัปดาห์

2.  รฟท. จะเปลี่ยนพื้นที่การให้เช่าของชุมชนช่องลม – หลังฉาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯภายในเดือนมีนาคม 2553 เนื่องจากพื้นที่เช่าเดิมบางส่วนอยู่ในแนวท่อน้ำมัน ซึ่งไม่สามารถตอกเสาเข็มเพื่อปลูกสร้างบ้านเรือนได้

3.  รฟท. จะให้ชุมชนทับกฤช จังหวัดนครสวรรค์ เช่าที่ดินเพิ่มอีกประมาณ 92 ตารางเมตร เนื่องจากชุมชนทับกฤช ต้องการนำที่ดินที่เช่าเพิ่มกันไว้เป็นแนวระยะเว้นระยะร่น สำหรับการปลูกสร้างอาคาร โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2553

4.  รฟท. จะเร่งให้ฝ่ายการช่างโยธาดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ชุมชนเพชรพระราม และชุมชนบางกอกน้อย 2 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2553 เพื่อเร่งรัดให้สามารถทำสัญญาเช่าโดยเร็วต่อไป

5.  กระทรวงฯ และ รฟท. จะเจรจากับกลุ่มกิจการร่วมค้า ยูนิค-ซุนวู จอยท์เวนเจอร์ ให้ดำเนินการจ่ายเงินชดเชย หรือก่อสร้างศูนย์อเนกประสงค์หลังใหม่ให้กับทางชุมชน เนื่องจากศูนย์อเนกประสงค์เดิม ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟสายสีแดง

6.  กรณีที่ชุมชนบางส่วนยอมคืนพื้นที่เดิมให้ รฟท. เพื่อขอยื่นเช่าพื้นที่ใหม่ รฟท. ได้มอบให้คณะกรรมการด้านที่ดินตรวจสอบและพิจารณาโดยเร็ว

7.  กรณีที่ชุมชนร่มไทรทองมีความประสงค์ จะใช้พื้นที่ในการสร้างสะพานข้ามคลองกระทรวงฯ และ รฟท. จะไปตรวจพื้นที่ภายใน 2 สัปดาห์ และกรณีเครือข่ายสลัม 4 ภาค เรียกร้องให้ รฟท. เปลี่ยนการคิดค่าเช่าที่ดินของศูนย์คนไร้บ้านบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ในอัตรา 20 บาทต่อตารางเมตรต่อปี รฟท. จะรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย พิจารณาอนุมัติต่อไป

10 กุมภาพันธ์ 2553
ข้อมูลโดย
URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~transportation/print.php?type=news&id=7
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com