ข่าวสาร
เมื่อ ศุกร์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 14:23:22 เปิดอ่าน 3333 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

บวท.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมอุตุนิยมวิทยาการบิน ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

บวท.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมอุตุนิยมวิทยาการบิน ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
    บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Regional OPMET Data Banks (RODB) Coordination Meeting ครั้งที่ 4 เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระหว่างวันที่ 11–12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่

    พลอากาศเอกสมชาย เธียรอนันท์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. เปิดเผยว่า บวท.ในฐานะเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บ กระจายและถ่ายทอดข่าวทางอากาศการบินให้กับ ศูนย์ข้อมูลข่าวทางอากาศของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ในนาม Bangkok OPMET Data Banks มีหน้าที่เสมือนเป็นธนาคารข้อมูล เกี่ยวกับข่าวทางอากาศที่มีความสำคัญ และจำเป็นต้องใช้ในการประกอบการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงานด้านการบิน เช่น นักบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ เจ้าหน้าที่สายการบิน เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน

ศูนย์ข้อมูลข่าวฯ ของ บวท. เป็น 1 ใน 5 ของศูนย์ข้อมูลข่าวอากาศประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และถือได้ว่ามีภารกิจรับผิดชอบมากที่สุดในภูมิภาค บวท. จึงได้รับเกียรติและความไว้วางใจ ในฐานะตัวแทนประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้
  บวท. ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกรมอุตุนิยมวิทยา องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากศูนย์ข้อมูลข่าวอากาศ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (RODB) ในภูมิภาค ทั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฟิจิ และไทย ซึ่งได้ร่วมกันศึกษาแนวทางที่เหมาะสม ในการรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน ทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค ทั้งในตะวันออกกลางและแอฟริกา เพื่อให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาแก่ผู้ใช้บริการอย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดสำหรับกิจการการบิน อีกทั้ง เพื่อผลักดันและสร้างความร่วมมือให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นศูนย์กลางการบินและการขนส่งทางอากาศต่อไป
    
โดยผลจากการประชุมหารือในครั้งนี้ คาดว่าจะก่อให้เกิดความร่วมมือกันในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในด้านของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวอากาศการบิน โดยเฉพาะปัจจุบันทั่วโลกประสบปัญหา Global Warming สภาพอากาศมีความแปรปรวนในทุกภูมิภาคของโลก ดังนั้น ข้อมูลข่าวอากาศ
ที่แม่นยำและรวดเร็ว จึงมีความสำคัญสำหรับการตัดสินใจของนักบิน ระหว่างปฏิบัติการบินในอากาศ ส่งผลให้การดำเนินการดังกล่าว มีประโยชน์ต่ออากาศยานและผู้โดยสาร ทำให้ได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยสูงสุด ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำไปสู่“Seamless Asian Sky” หรือน่านฟ้าไร้ตะเข็บรอยต่อในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไปในอนาคต
    

11 กุมภาพันธ์ 2553
ข้อมูลโดย
URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~transportation/print.php?type=news&id=8
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com