งานวิจัยเรื่องระบบขนส่งสาธารณะ
เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เวลา 15:08:25 เปิดอ่าน 3933 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา การพัฒนาเมืองและการขนส่งเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ 2 : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

โดย : รศ.ลำดวน ศรีศักดา และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548

รายงานการศึกษา การประเมนผลกระทบทางสุขภาพ
กรณีศึกษา การพัฒนาเมืองและการขนส่งเมืองเชียงใหม่
โดยมีคณะวิจัย ได้แก่
รศ.ลำดวน ศรีศักดา คณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.ดร.ศุวศา กานตนวนิชกูณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.อำไพ ชนะกอก คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ชมนาด พจนามาตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
อ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณะสังคมศาสตร์
อ.ดร.ทพ.พีระศักดิ์ มะลิแก้ว คณะทันตแพทย์ศาสตร์
ผศ.ทพ.ทรงวุฒิ ตงวรัตนพัมธ์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์
อ.ทพญ.อารีรัตน์ นิรันต์สิทธิรัชต์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์

สนับสนุนการศึกษาโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณะสุข
ข้อมูลโดย รศ.ลำดวน ศรีศักดา และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548
URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~transportation/print.php?type=research&id=1
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com