งานวิจัยเรื่องระบบขนส่งสาธารณะ
เมื่อ จันทร์ ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เวลา 14:16:53 เปิดอ่าน 6810 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

การศึกษาบริการขนส่งสาธารณะในแนวเส้นทางสงขลา-หาดใหญ่ : A Study of Public Transport Services along Songkhla-Hat Yai Corridor

โดย : วโรภาส แสงพายัพ วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

       การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการบริการขนส่งสาธารณะในแนวเส้นทางสงขลา-หาดใหญ่ โดยจุดประสงค์หลักเพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบขนส่งนี้ ให้สนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติของผู้ให้บริการรถขนส่งสาธารณะ เพื่อช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้น้อยลง รถขนส่งสาธารณะที่ทำการวิจัย ได้แก่ รถบัส รถตู้ปรับอากาศ รถสองแถว และรถแท็กซี่ ซึ่งให้บริการบนเส้นทาง 407 ถนนกาญจนวนิช และเส้นทาง 414 ถนนลพบุรีราเมศวร์ การให้บริการมีลักษณะระหว่างเมือง แบบการให้บริการขนส่งทั่วไป และแบบพาราทรานซิท รถแท็กซี่มีตารางเวลาการเดินรถ และอัตราโดยสารมากที่สุด (วันละ 348 เที่ยวต่อวัน และอัตราโดยสาร 25 บาทต่อเที่ยว) โดยทฤษฎีของไลเกิร์ตสเกล และฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์ ในการหาค่าความพอใจ และความคาดหวังพบว่า ผู้ใช้บริการรถบัสประจำทาง และรถตู้ปรับอากาศประจำทางมีความพอใจในราคาค่าโดยสาร และมีวามคาดหวังในด้านความสะดวกสบายในการใช้บริการมากที่สุด ผู้ใช้บริการรถสองแถวประจำทางมีความพอใจในเวลาที่ใช้ในการเดินทาง และมีความคาดหวังในด้านมารยาทในการให้บริการมากที่สุด ส่วนผู้ใช้บริการรถแท็กซี่มีความพอใจในเวลา และความเพียงพอในการให้บริการ และมีความคาดหวังในด้านลักษณะและสภาพรถที่ให้บริการมากที่สุด สำหรับค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ ต่อเงินลงทุนของผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะส่วนใหญ่มีค่ามากกว่า 1 ในส่วนของข้อเสนอแนะปรับปรุงการให้บริการนั้น รถบัสประจำทางเส้นทาง 407 ถนนกาญจนวินิช และรถตู้ปรับอากาศประจำทาง ควรลดความหนาแน่นจองผู้โดยสารในรถ โดยรับผู้โดยสารให้เหมาะสมกับจำนวนที่นั่งภายในรถ สำหรับรถสองแถวประจำทาง และรถบัสประจำเส้นทาง 414 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ควรปรับปรุงมารยาทในการให้บริการ โดยเฉพาะการเก็บค่าโดยสาร และการขับขี่ที่มีศักยภาพการนำไปสู่ปัญหาอุบัติเหตุสูง ในส่วนของรถแท็กซี่ ควรปรับปรุงลักษณะและสภาพรถที่ให้บริการ โดยตรวจสภาพรถ และเครื่องยนต์ก่อนให้บริการรับส่งผู้โดยสาร ซึ่งจะช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะมลภาวะทางอากาศและเสียงได้
ข้อมูลโดย วโรภาส แสงพายัพ วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~transportation/print.php?type=research&id=10
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com