งานวิจัยเรื่องระบบขนส่งสาธารณะ
เมื่อ จันทร์ ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เวลา 15:35:51 เปิดอ่าน 6028 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

นโยบายการแก้ไขปัญหาจราจร : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในเขตกรุงเทพมหานคร : Traffic Problem Solution Policy : A Case Study of Rapid Transit Projects in Bangkok Metropolis

โดย : กฤช อินทรโกเศศ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2538

     งานวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ลักษณะและความสามารถในการให้บริการของโครงการแต่ละโครงการ ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่กำลังดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้ง ศึกษาปัจจัยที่ทำให้โครงการเหล่านั้น ดำเนินงานล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ และศึกษาแนวทางการแก้ไขของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาพบว่า

     1. โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แต่ละโครงการ มีโครงข่ายที่ไม่ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานคร

     2. ความล่าช้า ในการดำเนินงานของโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชย แต่ละโครงการนั้น เกิดจากหลายปัจจัยที่แตกต่างกัน อาทิ การชะลอการทดสอบก่อสร้าง ความขัดแย้งเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างโรงจอด และซ่อมบำรุง การหาเอกชนเข้ารับสัมปทาน เป็นต้น

     3. รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหา ของโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่เกิดขึ้นดังกล่าว โดยการจัดทำแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชน ที่มีโครงข่ายครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ ของ กรุงเทพมหานคร และรัฐบาลกำลังพิจารณา ให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบระบบขนส่งมวลชนโดยตรง
ข้อมูลโดย กฤช อินทรโกเศศ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2538
URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~transportation/print.php?type=research&id=12
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com