งานวิจัยเรื่องระบบขนส่งสาธารณะ
เมื่อ อังคาร ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เวลา 10:09:19 เปิดอ่าน 7275 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

การศึกษาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองนครสวรรค์ : The Study of Public Transportation System in Muang Nakhon Sawan

โดย : ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สาขาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2542

     งานวิจัยนี้ศึกษาระบบขนส่งสาธารณะ ในเมืองนครสวรรค์เฉพาะในเขตผังเมืองรวม โดยเน้นการพัฒนาแบบจำลองการเลือกประเภทการขนส่ง และศึกษาถึงองค์ประกอบ หรือปัจจัยในการเลือกใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เช่น ความเร็ว ระยะเวลาการเดินทาง ความล่าช้าในการเดินทาง และทัศนคติความคิดเห็นของผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ

     การศึกษาได้พัฒนาแบบจำลองการเลือกประเภทการขนส่งในลักษณะรวม (Aggregate) และแยกย่อย (Disaggregate) โดยอาศัยวิธีการสมการถดถอยเชิงเส้นตรง (linear Regression) และการกระจายแบบลอจิสติค (Logistic) ในแบบจำลองลอจิต (Logit Model) นอกจากนี้แบบจำลองที่สร้างขึ้น ยังแยกวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ที่ประกอบด้วย การเดินทางระหว่างที่พักอาศัยกับที่ทำงาน การเดินทางระหว่างที่พักอาศัยกับโรงเรียน การเดินทางระหว่างที่พักอาศัยกับที่อื่นๆ การเดินทางที่ไม่เกี่ยวข้องกับที่พักอาศัย และการเดินทางทุกวัตถุประสงค์การเดินทาง ตัวแปรที่นำมาสร้างแบบจำลอง คือความแตกต่างของระยะเวลาการเดินทาง ผลการศึกษาความแตกต่าง ของระยะเวลาการเดินทางพบว่า หากระยะทางของระบบขนส่งสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคลมีเวลาที่เท่ากัน แบบจำลองการเลือกประเภทการขนส่งที่สร้างโดยสมการถดถอยเชิงเส้น สร้างโดยเวลาที่เท่ากัน แบบจำลองการเลือกประเภทการขนส่งที่สร้างโดยสมการถดถอยเชิงเส้นตรง สร้างโดย Logit ระดับรวม และที่สร้างโดย Logit ระดับแยกย่อย ให้สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะร้อยละ 33.90, 31.95 และ 28.34 ตามลำดับ

     ทัศนคติความคิดเห็นที่สำคัญ ของผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ที่เห็นว่าควรปรับปรุงแก้ไขการให้บริการคือ นำรถโดยสารประจำทางใหม่และทันสมัยมาให้บริการ ปรับปรุงนิสัยและมารยาทของคนขับ ควบคุมการจอดรถโดยสารให้เป็นระเบียบ เพิ่มเส้นทางการเดินรถให้เข้าถึงพื้นที่ให้มากขึ้น การศึกษาความเร็วและความล่าช้าของรถประจำทางหมวดที่ 1 มีความเร็วอยู่ในช่วง 16 – 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความล่าช้า 3 – 6 นาที และระดับบริการของรถประจำทางหมวดที่ 1 ที่ให้บริการในเส้นทางที่มีอยู่ ระดับบริการ A แต่การเข้าถึงพื้นที่ยังน้อย
ข้อมูลโดย ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สาขาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2542
URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~transportation/print.php?type=research&id=14
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com