งานวิจัยเรื่องระบบขนส่งสาธารณะ
เมื่อ อังคาร ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เวลา 16:04:29 เปิดอ่าน 9450 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

ประสิทธิภาพของโครงการขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรถไฟฟ้าเพื่อการบรรเทาปัญหาจราจรและมลพิษ

โดย : โคอิชิ ซุดะ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นมาของโครงการขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรถไฟฟ้าในช่วงปีการศึกษา 2541-2544 ประสิทธิภาพของโครงการขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยรถไฟฟ้า และอุปสรรคในการดำเนินการ การบรรเทาปัญหาการจราจรและมลพิษ ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อบริการของนักศึกษาหอพักวิทยาเขตสวนสัก

     ผลการศึกษาความเป็นมา ของโครงการขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยรถไฟฟ้า ในช่วงปีการศึกษา 2541-2544 พบว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการจัดระบบขนส่งมวลชน ให้บริการในมหาวิทยาลัยโดยใช้รถรับจ้างสี่ล้อแดงในปีการศึกษา 2541 รถรางในปลายภาคเรียนที่ 2/2542-2543 และรถไฟฟ้ากับรถสี่ล้อแดงในปีการศึกษา 2544 พร้อมออกระเบียบห้ามนักศึกษา ที่พักอยู่หอพักนักศึกษาตั้งแต่รหัสประจำตัวนักศึกษา 41 ขึ้นไป นำรถส่วนตัวมาใช้ แต่การให้บริการขนส่งมวลชนดังกล่าว ไม่ถึงปีก็หยุดดำเนินการและล้มเลิกโครงการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้สำรวจข้อมูลความต้องการ ของผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ ทำให้เกิดปัญหาการวางแผนการเดินรถที่จะให้บริการ เช่น รถไม่มาตรงเวลา จำนวนรถที่ให้บริการไม่เพียงพอ เส้นทางที่ให้บริการไม่ทั่วถึง ตารางเวลาไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถวางแผนในการเดินทางได้ จึงทำให้นักศึกษาไม่นิยมใช้บริการ และนักศึกษาส่วนหนึ่งละเมิดระเบียบ โดยนำรถส่วนตัวมาใช้

     ผลการศึกษาประสิทธิภาพ ของโครงการขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยใช้รถไฟฟ้า พบว่า

     1.  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากนักศึกษา คือ การเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัว ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากบริษัทรถไฟฟ้าฯ คือ การบริหารจัดการและดำเนินงานไม่ตรงตามสัญญา และปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากมหาวิทยาลัย คือ การจัดแผนการเดินรถและการเตรียมความพร้อม ด้วยการให้บริการขนส่งมวลชน ไม่ได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียด และขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

     2.  การบรรเทาปัญหาการจราจรและมลพิษ ของโครงการขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรถไฟฟ้าครั้งนี้จากการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาหอพัก โดยเทียบกับช่วงที่ไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าแล้ว พบว่า เรื่องมลพิษทางอากาศและเสียงรบกวนนั้นสามารถลดลงได้ แต่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีการวิทยาศาสตร์

     3.  ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อบริการขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของนักศึกษาหอพัก พบว่า โดยรวมแล้วนักศึกษาหอพักมีความคาดหวัง ต่อการให้บริการขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยมาก และมีความพึงพอใจน้อย ส่วนปัจจัยที่มีความคาดหวังมากและมีความพึงพอใจมาก คือ รถไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลพิษบนท้องถนนและประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นความสำเร็จของโครงการนี้ แต่ปัจจัยความสะดวกและการติดต่อสื่อสารนั้นมีความพึงพอใจน้อยมาก จึงสมควรต้องปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูลโดย โคอิชิ ซุดะ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~transportation/print.php?type=research&id=16
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com