งานวิจัยเรื่องระบบขนส่งสาธารณะ
เมื่อ พุธ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เวลา 11:38:42 เปิดอ่าน 10638 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

การแก้ไขปัญหาจราจรแบบยั่งยืนด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : SUSTAINABLE SOLUTION FOR TRAFFIC CONGESTION PROBLEM IN BANGKOK AND VICINITY AREA BY MASS RAPID TRANSIT SYSTEM

โดย : ฉัฐยา ภุมรินทร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2547

     วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษาการแก้ไขปัญหาการจราจรแบบยั่งยืน ด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

     ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นมีหลายประการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาก็มีหลายแนวทางเช่นกัน โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นแนวทางหนึ่งที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2514 จนกระทั่งในปี 2547 ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนได้ก่อสร้าง และเปิดให้บริการเป็นระยะทางทั้งสิ้น 43.5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้คณะรัฐมนตรี เล็งเห็นความสำคัญของระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่และได้เห็นชอบ ในแผนการขนส่งมวลชนระบบราง ในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่องไปสู่การปฏิบัติระยะที่ 1 ของสนข. โดยเร่งรัดให้โครงการสามารถสร้างสำเร็จได้ภายในปี 2552 เพื่อสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง และเพียงพอต่อความต้องการในการเดินทาง และเป็นทางเลือกใหม่ของประชาชน

     แต่ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาจราจรด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เพียงระบบเดียวยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง หากไม่มีปัจจัยอื่น ๆ ส่งเสริมให้การดำเนินงานเกิดเป็นรูปธรรม นั่นคือ การให้รัฐบาลมีทิศทางที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาการจราจร และเป็นผู้ส่งเสริมลงทุนการก่อสร้างและบริหารกิจการเดินรถเอง มีการควบรวมกิจการของระบบขนส่งสาธารณะ มีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสายหลักกับสายป้อนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบตั๋วร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง และมีนโยบายการบังคับใช้
ข้อมูลโดย ฉัฐยา ภุมรินทร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2547
URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~transportation/print.php?type=research&id=19
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com