งานวิจัยเรื่องระบบขนส่งสาธารณะ
เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เวลา 15:07:10 เปิดอ่าน 5656 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

การศึกษาปริมาณการจราจรและความเร็วใน การเดินทางในบริเวณเมือง เชียงใหม่ / Studies of traffic volumes and travel speeds in Chiangmai urban area

โดย : สุเทพ นิ่มนวล ลำดวน ศรีศักดา บุญส่ง สัตโยภาส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2523

     รายงานวิจัยนี้แสดงการศีกษาปริมาณการจราจรและความเร็วในการเดินทางในบริเวณเมืองเชียงใหม่ การศึกษาแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ (๑) ศึกษารูปแบบการจราจร หาองค์ประกอบเทียบปริมาณการจราจร และองค์ประกอบยวดยานที่ใช้ถนน (๒) วัดความเร็วในการเดินทางและความล่าช้าระหว่างการเดินทางตามถนนสายสำคัญบริเวณเมือง

     รูปแบบการจราจรและองค์ประกอบ เทียบศึกษาโดยแบ่งถนนออกเป็น ๓ ประเภท คือถนนประเภท Primary Distributor และ Collector ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างเลือกจุดหลักของถนนประเภท Primary และ Distributor แล้ววัดปริมาณการจราจรที่จุดหลักด้วยเครื่องนับรถแบบอัตโนมัติ นับทุกๆวันในหนึ่งสัปดาห์ของทุกเดือนเป็นเวลาหนึ่งปี องค์ประกอบของยวดยาน ความเร็วและความล่าช้าในการเดินทางศึกษาเฉพาะถนนสายสำคัญๆ ที่เป็นทางสัญจรเข้าหรือออกหรือกระจายปริมาณการจราจรในบริเวณเมืองและศึกษาเฉพาะในช่วโมงเร่งรีบตอนเย็นเท่านั้น

     ผลการวิจัยแสดงว่า รูปแบบการจราจรรายชั่วโมงของวันทำงานแตกต่างจากวันสุดสัปดาห์ รูปแบบการจราจรรายวันคล้ายคลึงตลอดปี ส่วนรูปแบบการจราจรรายเดือนนั้นเชื่อว่าเปลี่ยนแปลงไปตามการเปิดปิดของสถานศึกษา การทัศนาจร งานเทศกาลและช่วงเวลาน้ำมันขึ้นราคา องค์ประกอบเทียบปริมาณการจราจรรายชั่วโมงและรายวันของวันทำงานโดยทั่วไปมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานน้อยกว่าวันสุดสัปดาห์ องค์ประกอบเทียบปริมาณการจราจรรายเดือนของแต่ละเดือนมีค่าใกล้เคียงกัน องค์ประกอบยวดยานในชั่วโมงเร่งรีบตอนเย็นประกอบด้วยรถจักรยานยนตร์เป็นส่วนใหญ่ ความล่าช้าประเภท Stopped Time Delay เกิดจากไฟสัญญาณการจราจรเป็นเวลานานและบ่อยที่สุด ถนนบางตอนในชั่วโมงเร่งรีบตอนเย็นไม่สามารถเดินทางด้วยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลด้วยความเร็วในการเดินทางเกิน ๒๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมงในทิศทางที่มีปริมาณการจราจรมากกว่า
ข้อมูลโดย สุเทพ นิ่มนวล ลำดวน ศรีศักดา บุญส่ง สัตโยภาส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2523
URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~transportation/print.php?type=research&id=2
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com