งานวิจัยเรื่องระบบขนส่งสาธารณะ
เมื่อ ศุกร์ ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553 เวลา 15:04:39 เปิดอ่าน 10644 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

การศึกษาการขนส่งมวลชนทางน้ำ บริเวณใจกลางกรุงเทพมหานคร : Bangkok Water-ways Mass Transportation Study

โดย : สุชาติ อุดมธารักษ์ ภาควิชาออกแบบชุมชนและผังเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2522

     จุดประสงค์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ก็คือ การส่งเสริมการใช้ขนส่งทางน้ำโดยการปรับปรุงจุดเชื่อมต่อ ระหว่างการขนส่งทางบกและการขนส่งทางน้ำ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วงบรรเทาความรุนแรง ของปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร

     ส่วนแรกของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ อธิบายองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร และแสดงแนวคิดในการแก้ปัญหา

     ส่วนที่สองอธิบายสภาพปัจจุบัน ของการจนส่งทางน้ำในกรุงเทพมหานคร และแสดงแนวคิดในการปรับปรุงการขนส่งทางน้ำ แนวความคิดประการหนึ่งในหลายความคิดก็คือ การปรับปรุงจุดต่อเชื่อมระหว่างการขนส่งทางบก และการขนส่งทางน้ำ

     ส่วนที่สาม เป็นการวางแนวทางการออกแบบปรับปรุงจุดต่อเชื่อม

     ท้ายที่สุด ได้เลือกจุดต่อเชื่อมบางแห่ง เพื่อเป็นตัวอย่างในการออกแบบปรับปรุงให้ดีขึ้น
ข้อมูลโดย สุชาติ อุดมธารักษ์ ภาควิชาออกแบบชุมชนและผังเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2522
URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~transportation/print.php?type=research&id=22
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com