งานวิจัยเรื่องระบบขนส่งสาธารณะ
เมื่อ ศุกร์ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เวลา 10:50:08 เปิดอ่าน 2658 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการกำเนิด การเดินทางกับลักษณะครัว เรือน : กรณีศึกษาเขตเมืองเชียงใหม่ / Relationship between trip production and household characteristics a case study of Chiang-Mai urban area

โดย : ลำดวน ศรีศักดา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2533

     การวิจัยครังนี้มีวัตถประสงค์เพื่บ่งชี้ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการกำเนิดการเดินทางและอัตราการเดินทางของครัวเรือนในเขตเมืองเชียงใหม่ โดยใช้ข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมการคมนาคมและการขนส่งของสำนักงานพลังงานแห่งชาติ ปี พ.ศ.2530 เสริมด้วยการสำรวจเพิ่มเติมโดยผู้วิจัยเองในปี พ.ศ.2532 ผลการวิจัยแสดงให้ว่าปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อปริมาณการเดินทางได้แก่ จำนวนนักเรียน จำนวนสมาชิกอายุ 5 ปีขึ้นไป ขนาดครัวเรือน จำนวนยานยนต์ รายได้ครัวเรือน ประเภทและลักษณะการใช้ประโยชน์ของที่อยู่อาศัย โดยภาพรวมแล้วจำนวนเที่ยวเดินทางทั้งหมดของครัวเรือนเฉลี่ย 5.63 เที่ยวต่อครัวเรือนต่อวัน สามารถจำแนกเป็นการเดินทางไปกลับบ้านกับที่ทำงาน บ้านกับสถานศึกษา บ้านกับสถานที่อื่น และการเดินทางที่ทั้งจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางไม่ใช่บ้าน เท่ากับ 2.04, 1.51, 1.74 และ 0.33 เที่ยวต่อวัน ตามลำดับ งานวิจัยนี้ได้สร้าง Cross Classification Table ที่ใช้ขนาดครัวเรื่อนกับจำนวนยานยนต์เป็นตัวแปรตาม และสร้างกราฟสำหรับหาปริมาณการกำเนิดการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยใช้ข้อมูลรายได้ของพื้นที่ย่อยเป็นข้อมูลหลักตามวิธีของ Federal Highway Administration (FHWA) เพื่อจะนำไปใช้งานในการหากำเนิดการเดินทางในอนาคตรด้วยวิธี Category Analysis หรือ Cross Classification ต่อไป
ข้อมูลโดย ลำดวน ศรีศักดา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2533
URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~transportation/print.php?type=research&id=3
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com