งานวิจัยเรื่องระบบขนส่งสาธารณะ
เมื่อ ศุกร์ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เวลา 14:55:30 เปิดอ่าน 5804 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

การศึกษาการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัด พิษณุโลก กรณีศึกษา การเชื่อมต่อระหว่างสถานีขนส่ง ผู้โดยสารและสถานีรถไฟ : Public Transportation System Connectivities in Phitsanulok , a case study of bus terminal – train station

โดย : นายกฤตย์ คมขำรหัส นายภาณุพันธ์ ยอดเพ็ชร นายเกียรติกูล พุทธวงศ์

     โครงงานนี้เป็นการศึกษาการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ ของจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะและรูปแบบการเชื่อมต่อ การเดินทางของผู้ใช้บริการ โดยสนใจเฉพาะการเชื่อมต่อระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารและสถานีรถไฟ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะและรูปแบบการเชื่อมต่อ รูปแบบการเดินทางและปริมาณของ ผู้ใช้บริการและทราบถึงปัญหาของการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางแก้ไขใน การปรับปรุงระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ

     The Project aims to study Public Transportation System Connectivity in Phitsanulok.
Characteristics, modes of public transport demands between bus terminal and train station are
explored. Questionnaires are using for data collection. Then, problems and possible solutions are
identified. As a result, a plan for improving public is proposed.
ข้อมูลโดย นายกฤตย์ คมขำรหัส นายภาณุพันธ์ ยอดเพ็ชร นายเกียรติกูล พุทธวงศ์
URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~transportation/print.php?type=research&id=4
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com