งานวิจัยเรื่องระบบขนส่งสาธารณะ
เมื่อ ศุกร์ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เวลา 15:09:08 เปิดอ่าน 7193 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อช่วยใน การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนการขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Application of Geographic Information System to Support a Decision Making of Mass Transportation Planning for Chiang Mai University

โดย : ชยกฤต ม้าลำพอง

     การศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนการขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ จัดทำ ระบบช่วยการตัดสินใจการขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และ จัดการและปรับปรุงข้อมูลแผนที่พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้อยู่ในฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่มีความถูกต้องทันสมัย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำ ไปประยุกต์ใช้งานอื่น

     ขั้นตอนการศึกษา เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อศึกษาปัญหาและรูปแบบของการดำเนินงาน นำไปสู่การกำหนดขอบเขตแนวคิดของระบบ จากนั้นจึงจัดการข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมสำ หรับการพัฒนาระบบ จากสิ่งที่ได้จึงเข้าสู่กระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบ ซึ่งได้เลือกใช้การพัฒนาระบบโดยใช้ภาษา Avenue บนพื้นฐานของโปรแกรม ArcView และสุดท้ายจึงทำ การประเมินผลระบบโดยประเมินจากผู้พัฒนาระบบและจากผู้ใช้ระบบ

     ผลที่ได้จากการศึกษาคือ ระบบสารสนเทศที่ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สามารถให้สารสนเทศเกี่ยวกับปริมาณและรูปแบบการเดินทางของนักศึกษาในแต่ละช่วงเวลา และส่วนที่ช่วยวิเคราะห์ทางด้านโครงข่ายเพื่อหาเส้นทางการเดิน
ทางที่สั้นที่สุด ที่สามารถทำ งานได้อยู่ในระดับดี นอกจากนั้นยังได้ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จัดเก็บอยู่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่พร้อมสำ หรับการประยุกต์ใช้ในงานด้านอื่นต่อไป


     This study, application of geographic information system to support a decision making of mass transportation planning for Chiang Mai University, consists of 2 objectives. First, to develop a system of decision making in mass transportation planning, Chiang Mai University, by applying GIS. Second, to manage and update base map of Chiang Mai University and stores in
GIS database. The updated data then will be applied in other fields.

     The study began with problem analysis which to study the problems and work procedure in order to set conceptual framework, then managed the related fundamental information in a proper way to be used to develop the system. The next step was to design and
develop the system in which Avenue Language of ArcView program was applied. The last step was to evaluate the system by interviewing and observing the system developer and users.

     The outcomes of this study were a module that was able to provide information about the path flows related to the amount of the students from place to place in each periods of a day, a Network Analysis module that was able to search the shortest paths, and Chiang Mai University GIS database which was ready to apply in other application.
ข้อมูลโดย ชยกฤต ม้าลำพอง
URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~transportation/print.php?type=research&id=5
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com