งานวิจัยเรื่องระบบขนส่งสาธารณะ
เมื่อ ศุกร์ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เวลา 16:43:52 เปิดอ่าน 4584 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

การศึกษาการเข้าใช้ระบบขนส่งสาธารณะของคนพิการ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : A Study of Accessibility of Pulic Transportaion Systems for Disabled Persons in Bankok and Its Vicinity

โดย : นายอนุชา นิลศรีไพรวัลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2543

     การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการ การเดินรถของคนพิการ และเพื่อประเมินสิ่งอำนวยความสำดวก ในเชิงคุณภาพของระบบขนส่งสาธารณะ สำหรับคนพิการ เนื่องมาจากปัญหาการไม่สามารถเข้าใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งเป็นระบบขนส่งที่จำเป็นสำหรับการเดินทางในเขตตัวเทือง และขาดการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ สำหรับคนพิการที่เพียงพอในการเดินทาง โดยการศึกษานี้จะทำการศึกษาถึงความต้องการ การเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวก ของระบบขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการตาบอด และคนพิการที่ใช้รถเข็น ซึ่งวิธีการศึกษานี้จะทำการสัมภาษณ์การเดินทางของคนพิการ โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ระบบขนส่งที่ใช้ในการเดินทาง ระยะในการเดินทาง จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดในการเดินทาง และทำการประเมินสิ่งอำนวยความสะดวก ในการที่จะเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ในเส้นทางจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดที่ได้จากข้อมูลการสัมภาษณ์

     ผลการศึกษาพบว่า คนพิการตาบอดจะมีการเข้าใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ได้ดีกว่าคนพิการที่ใช้รถเข็น โดยที่คนพิการตาบอดส่วนใหญ่ สามารถเดินทางโดยใช้ทางเท้า และรถโดยสารประจำทาง ในขณะที่คนพิการที่ใช้รถเข็น ต้องใช้การเดินทางด้วย รถแท็กซี่และรถส่วนบุคคล และคนพิการจะมีความต้องการ การเดินทางมากในกิจกรรมเชิงบังคับ และกิจกรรมที่มีระบะทางในการเดินทางน้อย ซึ่งก็คือ กิจกรรม การทำงาน / เรียน และการซื้อของใใช้ที่จำเป็น ตามลำดับ โดยในการประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกของระบบขนส่งสาธารณะพบว่า สิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีความต่อเนื่อง ในเส้นทางการเดินทาง และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่น้อย และไม่มีประสิทธิภาพ โดยควรทำการปรับปรุงทางเท้าในบริเวณหน่วยงานที่มีคนพิการอาศัยอยู่ และควรจัดรถบริการ โดยเฉพาะในเส้นทางที่มีอัตราการเดินทางสูง ซึ่งเป็นความช่วยเหลือในขั้นต้น

     นอกจากนี้ผลการศึกษาพบว่า ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมงลชนกรุงเทพ ซึ่งเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่จัดสร้างขึ้นใหม่นั้น เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายการเดินทางของคนพิการ แต่การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการนั้น มีไม่ครบถ้วน จึงควรมีการปรับปรุงแก้ไข ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สมบูรณ์
ข้อมูลโดย นายอนุชา นิลศรีไพรวัลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2543
URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~transportation/print.php?type=research&id=8
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com