งานวิจัยเรื่องระบบขนส่งสาธารณะ
เมื่อ จันทร์ ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เวลา 11:46:54 เปิดอ่าน 8705 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

ความสามารถในการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะในประเทศไทย : Public Transport Accessibility in Thailand.

โดย : ธนารัตน์ ภู่รัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์

     ระบบขนส่งสาธารณะ เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ การศึกษานี้จึงมุ่งหาความสามารถในการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วยรถโดยสารประจำทาง หมวด 2 (กรุงเทพมหานคร-ต่างจังหวัด) หมวด 3 (ระหว่างจังหวัดหรืออำเภอ) และรถไฟ ของแต่ละอำเภอในประเทศไทย โดยศึกษาเปรียบเทียบดัชนีความสามารถในการเดินทาง ณ ปลาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2544) และ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2549)

     ผลการศึกษาพบว่า หากพิจารณาสภาพโครงข่ายถนนและความถี่ในการให้บริการ การเดินทางรถโดยสารประจำทางหมวด 2 มีความสามารถในการเดินทางเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เนื่องจากการเพิ่มความถี่ให้บริการขึ้นในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (2549) ในขณะที่ หมวด 3 มีความสามารถในการเดินทางลดลงร้อยละ 1 เนื่องจากประชากรเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมากขึ้น เป็นผลให้ต้องปรับลดความถี่ในการให้บริการ ส่วนดัชนีความสามารถในการเดินทางโดยรถไฟมีค่าคงที่ เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลง ความถี่ในการให้บริการและโครงข่ายรถไฟ และหากพิจารณาความสามารถในการเดินทาง ร่วมกับจำนวนประชากรและการจ้างงาน พบว่า ความสามารถในการเดินทางทั้งรถโดยสารประจำทางหมวด 2 หมวด 3 และรถไฟ มีค่าเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 15, 16 และ 15 ตามลำดับ ทั้งนี้เป็นผลจากจำนวนประชากรและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น

     การศึกษานี้ได้จัดทำเป็นเครื่องมือต้นแบบ พร้อมฐานข้อมูลที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์ และตรวจสอบความสามารถในการเดินทางโครงการต่างๆ อาทิ การเชื่อมต่อสายทาง การขยายเส้นทาง หรือการเพิ่มความถี่การให้บริการ
ข้อมูลโดย ธนารัตน์ ภู่รัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์
URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~transportation/print.php?type=research&id=9
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com