ข่าวสารขนส่งสาธารณะ

 

กระทรวงคมนาคม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการขนส่งและจราจร

กระทรวงคมนาคม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการขนส่งและจราจร

กระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ลงนามบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 5 แห่ง จัดตั้งศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจรและขนส่งภาค ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำด้านวิชาการ ประสานการดำเนินงานด้านวิชาการจราจร และขนส่งระหว่างหน่วยงานในภูมิภาคกับ สนข. และเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการให้กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและประชาชน


นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างนางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ผู้อำนวยการ สนข. กับอธิบการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อจัดตั้งศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจรและขนส่งภาค (ศว.จร. ภาค) โดยมีนายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม และนายถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2553 ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 สนข. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้จัดตั้ง ศว.จร. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) เป็นแห่งแรก ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในวันนี้ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยอีก 5 แห่ง เพื่อจัดตั้ง ศว.จร. ให้ครบทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ ศว.จร. ภาคเหนือ (ตอนบน) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศว.จร. ภาคเหนือ (ตอนล่าง) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ศว.จร. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี จังหวัดนครราชสีมา ศว.จร. ภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร ศว.จร. ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ซึ่ง ศว.จร. ภาคแต่ละแห่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านวิชาการการจราจรและขนส่งในภูมิภาค ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำด้านวิชาการ รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานการดำเนินงานด้านวิชาการจราจรและขนส่งระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคกับ สนข. และเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน

    ทั้งนี้ สนข. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการเป็นที่ปรึกษา สำรวจ และจัดทำแผนแม่บทด้านการขนส่งและจราจร ในภูมิภาคเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 63 จังหวัด โดยอยู่ระหว่างการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 อีก 6 จังหวัด โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ การปรับปรุงห้าแยกศาลหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น และการปรับปรุงวงเวียนเจ็ดแยกหนองแซง จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งดำเนินการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนา ออกแบบเบื้องต้นและการจัดทำแผนแม่บทการ พัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองภูมิภาค ได้แก่ โครงการระบบขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ 1 มี 4 สายทาง โครงการระบบขนส่งมวลชนเมืองขอนแก่น 5 เส้นทาง โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต 3 เส้นทาง และโครงการระบบขนส่งมวลชนเมืองหาดใหญ่เชื่อมโยงเมืองสงขลา 8 เส้นทาง นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการจัดฝึกอบรมการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน การศึกษาการจัดทำระบบมาตรฐาน ความปลอดภัยด้านการจราจรและขนส่ง การประยุกต์ใช้ตัวแบบหน่วยสืบสวนอุบัติเหตุ จากการขนส่งและจราจรเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดเก็บข้อมูลในเชิงลึก การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ การประยุกต์ใช้งานในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ และคู่มือแนวทางการดำเนินการด้านการสืบสวนอุบัติเหตุ


    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวในตอนท้ายว่า ในปี 2553 ปีแห่งความปลอดภัย กระทรวงคมนาคม สนข. และ ศว.จร. ภาค มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนแผนด้านการขนส่งและจราจร ในภูมิภาคไปสู่การปฏิบัติ เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองใหญ่ และส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางทั่วประเทศ โครงการสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว ได้แก่ การแก้ไขจุดตัดอันตรายบนทางหลวง การปรับจุดตัดทางรถไฟ โครงการถนนไร้ฝุ่น การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต และหาดใหญ่ รวมทั้งกิจกรรม 9 ตำบล 9 ถนนปลอดภัยในจังหวัดต่าง ๆ 9 จังหวัด เป็นต้น  

  
กระทรวงคมนาคม


ปรับปรุงครั้งสุดท้าย :
4 มิ.ย. 2553 : 14:23

โดย :

ผู้เข้าชม : 3251 ครั้ง

Bookmark and Share
 

ผู้ดูแล
Support with IE8 Support with Firefox 3.5 Support with Safari 4.0 Support with Chrome 3.0
ใช้เวลาโหลดหน้านี้ 0.349 วินาที
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com