ข่าวสารขนส่งสาธารณะ

 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา การพัฒนาเมืองและการขนส่งเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ 2 : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

โดย : รศ.ลำดวน ศรีศักดา และคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548

รายงานการศึกษา การประเมนผลกระทบทางสุขภาพ
กรณีศึกษา การพัฒนาเมืองและการขนส่งเมืองเชียงใหม่
โดยมีคณะวิจัย ได้แก่
รศ.ลำดวน ศรีศักดา คณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.ดร.ศุวศา กานตนวนิชกูณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.อำไพ ชนะกอก คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ชมนาด พจนามาตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
อ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณะสังคมศาสตร์
อ.ดร.ทพ.พีระศักดิ์ มะลิแก้ว คณะทันตแพทย์ศาสตร์
ผศ.ทพ.ทรงวุฒิ ตงวรัตนพัมธ์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์
อ.ทพญ.อารีรัตน์ นิรันต์สิทธิรัชต์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์

สนับสนุนการศึกษาโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณะสุข


ปรับปรุงครั้งสุดท้าย :
4 ก.พ. 2553 : 15:08

โดย : รศ.ลำดวน ศรีศักดา และคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548

ผู้เข้าชม : 3910 ครั้ง

Bookmark and Share
 

   
  ผู้ดูแล
  Support with IE8 Support with Firefox 3.5 Support with Safari 4.0 Support with Chrome 3.0
  ใช้เวลาโหลดหน้านี้ 0.201 วินาที
  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
  กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com