ข่าวสารขนส่งสาธารณะ

 

ทัศนคติของชาวเชียงใหม่ต่อระบบขนส่งสาธารณะ : Attitudes of Chiang Mai People towards Public Transportation System

โดย : นิรันดร์ ชวนชื่น
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539

     การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของชาวเชียงใหม่ เกี่ยวกับมูลเหตุที่ทำให้ระบบการขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเชียงใหม่ ไม่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ลักษณะประเภทของการบริการขนส่งสาธารณะ ที่ชาวเมืองเชียงใหม่ต้องการและพึงพอใจ และเพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรค ของการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในปัจจุบัน โดยประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่เดินทางในเขตเมืองเชียงใหม่ จำนวน 540 ราย ตอบแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง และผู้ประกอบการขนส่ง จำนวน 4 ราย โดยการสัมภาษณ์ สำหรับการประมวลผลข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS

     ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
     1. เพศ อายุ ระดับการศึกษา ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การมีรถส่วนตัว จำนวนรถส่วนตัวที่มี มีผลต่อทัศนคติบริการในระบบการขนส่งสาธารณะ

     2. ทัศนคติในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม ยังให้ความนิยมต่อระบบการขนส่งสาธารณะ (รถโดยสารประจำทาง รถสองแถว)

     3. ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการขนส่งสาธารณะ ในเขตเมืองเชียงใหม่เพียงร้อยละ 15.4 และผู้มีทัศนคติต่อบริการขนส่งสาธารณะในทางบวก ส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีรายได้น้อย และมีระดับการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาลงมา

     4. ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าทางราชควรเข้าไป ควบคุม ดูแล ให้การสนับสนุน การบริการในระบบการขนส่งสาธารณะของเมืองเชียงใหม่ ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

     5. ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง รถสองแถว มีปัญหาและอุปสรรคในการปรับปรุงและพัฒนา เพราะการประกอบการประสบกับการขาดทุน

     6. ผู้ตอบแบบสอบถามและผู้ประกอบการขนส่ง เห็นว่า สิ่งที่ส่งเสริมให้มีการใช้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น ป้ายหยุดรถรับ-ส่ง ศาลาที่พักผู้โดยสาร มีไม่เพียงพอ และขาดการสำรวจความต้องการ การประชาสัมพันธ์ที่ดี

     7. ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ควรมีการจัดรถบริการนักเรียนเป็นการเฉพาะ และมีความคาดหวังว่า ทางราชการจะร่วมมือกับเอกชน ปรับปรุง พัฒนา การจัดการขนส่งสาธารณะ และควรจัดให้มีการบริการขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางและปัญหาการจราจร ดังเช่น เมืองใหญ่ในประเทศที่เจริญแล้ว

     8. ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ความต้องการมีรถส่วนตัว มิได้ขึ้นอยู่กับบริการการขนส่งสาธารณะจะดีหรือไม่ การมีบริการขนส่งสาธารณะในลักษณะที่ต้องการและพึงพอใจ จะเป็นเหตุให้หันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะ เพราะประหยัดค่าใช้จ่าย และตัดปัญหาเรื่องที่จอดรถส่วนตัวในเมือง


ปรับปรุงครั้งสุดท้าย :
15 ก.พ. 2553 : 15:06

โดย : นิรันดร์ ชวนชื่น
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539

ผู้เข้าชม : 7702 ครั้ง

Bookmark and Share
 

   
  ผู้ดูแล
  Support with IE8 Support with Firefox 3.5 Support with Safari 4.0 Support with Chrome 3.0
  ใช้เวลาโหลดหน้านี้ 0.234 วินาที
  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
  กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com