ข่าวสารขนส่งสาธารณะ

 

นโยบายการแก้ไขปัญหาจราจร : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในเขตกรุงเทพมหานคร : Traffic Problem Solution Policy : A Case Study of Rapid Transit Projects in Bangkok Metropolis

โดย : กฤช อินทรโกเศศ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2538

     งานวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ลักษณะและความสามารถในการให้บริการของโครงการแต่ละโครงการ ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่กำลังดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้ง ศึกษาปัจจัยที่ทำให้โครงการเหล่านั้น ดำเนินงานล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ และศึกษาแนวทางการแก้ไขของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาพบว่า

     1. โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แต่ละโครงการ มีโครงข่ายที่ไม่ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานคร

     2. ความล่าช้า ในการดำเนินงานของโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชย แต่ละโครงการนั้น เกิดจากหลายปัจจัยที่แตกต่างกัน อาทิ การชะลอการทดสอบก่อสร้าง ความขัดแย้งเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างโรงจอด และซ่อมบำรุง การหาเอกชนเข้ารับสัมปทาน เป็นต้น

     3. รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหา ของโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่เกิดขึ้นดังกล่าว โดยการจัดทำแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชน ที่มีโครงข่ายครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ ของ กรุงเทพมหานคร และรัฐบาลกำลังพิจารณา ให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบระบบขนส่งมวลชนโดยตรง


ปรับปรุงครั้งสุดท้าย :
15 ก.พ. 2553 : 15:35

โดย : กฤช อินทรโกเศศ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2538

ผู้เข้าชม : 5991 ครั้ง

Bookmark and Share
 

   
  ผู้ดูแล
  Support with IE8 Support with Firefox 3.5 Support with Safari 4.0 Support with Chrome 3.0
  ใช้เวลาโหลดหน้านี้ 0.277 วินาที
  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
  กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com