ข่าวสารขนส่งสาธารณะ

 

ศักยภาพการพัฒนาของระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเชียงใหม่ : Development Potential of Public Transportation System in Chiang Mai Municipality

โดย : จิตราภรณ์ ปัญญาสัน
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546

     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพการพัฒนาของระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค ของการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไป ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 200 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ไคสแควร์ และวิเคราะห์โดยแบบจำลองโลจิต (Logit Model)

     การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะ ในเขตเมืองเชียงใหม่โดยใช้สถิติไคสแควร์ พบว่าตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ขนส่งสาธารณะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้แก่ รายได้ อาชีพ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสองแถว ความปลอดภัยในการใช้บริการสองแถว

     การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล ต่อศักยภาพการใช้ระบบสาธารณะที่มีการพัฒนา ในเขตเมืองเชียงใหม่ ซึ่งวิเคราะห์ผลโดยใช้แบบจำลองโลจิต พบว่า ตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะ ได้แก่ ระดับรายได้ ระยะทางจากบ้านถึงที่ทำงาน การมีรถส่วนตัว ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรถสองแถว และความไม่ปลอดภัยในการใช้บริการรถสองแถว ผลการศึกษา ยังชี้ให้เห็นศักยภาพการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ โดยลักษณะของผู้ที่มีโอกาสจะใช้บริการขนส่งสาธารณะสูง คือ ผู้ใช้บริการที่มีรายได้ต่ำ ผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะที่มีระยะทางจากบ้านถึงที่ทำงานไกล ผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะที่ไม่มีรถส่วนตัว ผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะที่จ่ายค่าบริการรถสองแถวแพง และผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ ที่ไม่ได้รับความปลอดภัยจากบริการรถสองแถว

     สำหรับปัญหาและอุปสรรคของการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะคือ 1) ปัญหาเนื่องมาจากการจราจร เช่น การขยายตัวของเมือง และโครงข่ายของถนน 2) ปัญหาการขาดทุนสะสมอย่างต่อเนื่องของรถโดยสารประจำทาง 3) ประชาชนไม่เคารพกฎจราจร 4) ขาดระบบขนส่งสาธารณะที่ได้มาตรฐาน


ปรับปรุงครั้งสุดท้าย :
16 ก.พ. 2553 : 09:36

โดย : จิตราภรณ์ ปัญญาสัน
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546

ผู้เข้าชม : 6741 ครั้ง

Bookmark and Share
 

   
  ผู้ดูแล
  Support with IE8 Support with Firefox 3.5 Support with Safari 4.0 Support with Chrome 3.0
  ใช้เวลาโหลดหน้านี้ 0.167 วินาที
  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
  กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com