ข่าวสารขนส่งสาธารณะ

 

การศึกษาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองนครสวรรค์ : The Study of Public Transportation System in Muang Nakhon Sawan

โดย : ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
สาขาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2542

     งานวิจัยนี้ศึกษาระบบขนส่งสาธารณะ ในเมืองนครสวรรค์เฉพาะในเขตผังเมืองรวม โดยเน้นการพัฒนาแบบจำลองการเลือกประเภทการขนส่ง และศึกษาถึงองค์ประกอบ หรือปัจจัยในการเลือกใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เช่น ความเร็ว ระยะเวลาการเดินทาง ความล่าช้าในการเดินทาง และทัศนคติความคิดเห็นของผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ

     การศึกษาได้พัฒนาแบบจำลองการเลือกประเภทการขนส่งในลักษณะรวม (Aggregate) และแยกย่อย (Disaggregate) โดยอาศัยวิธีการสมการถดถอยเชิงเส้นตรง (linear Regression) และการกระจายแบบลอจิสติค (Logistic) ในแบบจำลองลอจิต (Logit Model) นอกจากนี้แบบจำลองที่สร้างขึ้น ยังแยกวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ที่ประกอบด้วย การเดินทางระหว่างที่พักอาศัยกับที่ทำงาน การเดินทางระหว่างที่พักอาศัยกับโรงเรียน การเดินทางระหว่างที่พักอาศัยกับที่อื่นๆ การเดินทางที่ไม่เกี่ยวข้องกับที่พักอาศัย และการเดินทางทุกวัตถุประสงค์การเดินทาง ตัวแปรที่นำมาสร้างแบบจำลอง คือความแตกต่างของระยะเวลาการเดินทาง ผลการศึกษาความแตกต่าง ของระยะเวลาการเดินทางพบว่า หากระยะทางของระบบขนส่งสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคลมีเวลาที่เท่ากัน แบบจำลองการเลือกประเภทการขนส่งที่สร้างโดยสมการถดถอยเชิงเส้น สร้างโดยเวลาที่เท่ากัน แบบจำลองการเลือกประเภทการขนส่งที่สร้างโดยสมการถดถอยเชิงเส้นตรง สร้างโดย Logit ระดับรวม และที่สร้างโดย Logit ระดับแยกย่อย ให้สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะร้อยละ 33.90, 31.95 และ 28.34 ตามลำดับ

     ทัศนคติความคิดเห็นที่สำคัญ ของผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ที่เห็นว่าควรปรับปรุงแก้ไขการให้บริการคือ นำรถโดยสารประจำทางใหม่และทันสมัยมาให้บริการ ปรับปรุงนิสัยและมารยาทของคนขับ ควบคุมการจอดรถโดยสารให้เป็นระเบียบ เพิ่มเส้นทางการเดินรถให้เข้าถึงพื้นที่ให้มากขึ้น การศึกษาความเร็วและความล่าช้าของรถประจำทางหมวดที่ 1 มีความเร็วอยู่ในช่วง 16 – 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความล่าช้า 3 – 6 นาที และระดับบริการของรถประจำทางหมวดที่ 1 ที่ให้บริการในเส้นทางที่มีอยู่ ระดับบริการ A แต่การเข้าถึงพื้นที่ยังน้อย


ปรับปรุงครั้งสุดท้าย :
16 ก.พ. 2553 : 10:09

โดย : ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
สาขาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2542

ผู้เข้าชม : 7178 ครั้ง

Bookmark and Share
 

   
  ผู้ดูแล
  Support with IE8 Support with Firefox 3.5 Support with Safari 4.0 Support with Chrome 3.0
  ใช้เวลาโหลดหน้านี้ 0.271 วินาที
  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
  กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com