ข่าวสารขนส่งสาธารณะ

 

การศึกษาปริมาณการจราจรและความเร็วใน การเดินทางในบริเวณเมือง เชียงใหม่ / Studies of traffic volumes and travel speeds in Chiangmai urban area

โดย : สุเทพ นิ่มนวล
ลำดวน ศรีศักดา
บุญส่ง สัตโยภาส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2523

     รายงานวิจัยนี้แสดงการศีกษาปริมาณการจราจรและความเร็วในการเดินทางในบริเวณเมืองเชียงใหม่ การศึกษาแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ (๑) ศึกษารูปแบบการจราจร หาองค์ประกอบเทียบปริมาณการจราจร และองค์ประกอบยวดยานที่ใช้ถนน (๒) วัดความเร็วในการเดินทางและความล่าช้าระหว่างการเดินทางตามถนนสายสำคัญบริเวณเมือง

     รูปแบบการจราจรและองค์ประกอบ เทียบศึกษาโดยแบ่งถนนออกเป็น ๓ ประเภท คือถนนประเภท Primary Distributor และ Collector ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างเลือกจุดหลักของถนนประเภท Primary และ Distributor แล้ววัดปริมาณการจราจรที่จุดหลักด้วยเครื่องนับรถแบบอัตโนมัติ นับทุกๆวันในหนึ่งสัปดาห์ของทุกเดือนเป็นเวลาหนึ่งปี องค์ประกอบของยวดยาน ความเร็วและความล่าช้าในการเดินทางศึกษาเฉพาะถนนสายสำคัญๆ ที่เป็นทางสัญจรเข้าหรือออกหรือกระจายปริมาณการจราจรในบริเวณเมืองและศึกษาเฉพาะในช่วโมงเร่งรีบตอนเย็นเท่านั้น

     ผลการวิจัยแสดงว่า รูปแบบการจราจรรายชั่วโมงของวันทำงานแตกต่างจากวันสุดสัปดาห์ รูปแบบการจราจรรายวันคล้ายคลึงตลอดปี ส่วนรูปแบบการจราจรรายเดือนนั้นเชื่อว่าเปลี่ยนแปลงไปตามการเปิดปิดของสถานศึกษา การทัศนาจร งานเทศกาลและช่วงเวลาน้ำมันขึ้นราคา องค์ประกอบเทียบปริมาณการจราจรรายชั่วโมงและรายวันของวันทำงานโดยทั่วไปมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานน้อยกว่าวันสุดสัปดาห์ องค์ประกอบเทียบปริมาณการจราจรรายเดือนของแต่ละเดือนมีค่าใกล้เคียงกัน องค์ประกอบยวดยานในชั่วโมงเร่งรีบตอนเย็นประกอบด้วยรถจักรยานยนตร์เป็นส่วนใหญ่ ความล่าช้าประเภท Stopped Time Delay เกิดจากไฟสัญญาณการจราจรเป็นเวลานานและบ่อยที่สุด ถนนบางตอนในชั่วโมงเร่งรีบตอนเย็นไม่สามารถเดินทางด้วยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลด้วยความเร็วในการเดินทางเกิน ๒๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมงในทิศทางที่มีปริมาณการจราจรมากกว่า


ปรับปรุงครั้งสุดท้าย :
4 ก.พ. 2553 : 15:07

โดย : สุเทพ นิ่มนวล
ลำดวน ศรีศักดา
บุญส่ง สัตโยภาส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2523

ผู้เข้าชม : 5616 ครั้ง

Bookmark and Share
 

   
  ผู้ดูแล
  Support with IE8 Support with Firefox 3.5 Support with Safari 4.0 Support with Chrome 3.0
  ใช้เวลาโหลดหน้านี้ 0.418 วินาที
  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
  กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com