ข่าวสารขนส่งสาธารณะ

 

การศึกษาการขนส่งมวลชนทางน้ำ บริเวณใจกลางกรุงเทพมหานคร : Bangkok Water-ways Mass Transportation Study

โดย : สุชาติ อุดมธารักษ์
ภาควิชาออกแบบชุมชนและผังเมือง
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2522

     จุดประสงค์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ก็คือ การส่งเสริมการใช้ขนส่งทางน้ำโดยการปรับปรุงจุดเชื่อมต่อ ระหว่างการขนส่งทางบกและการขนส่งทางน้ำ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วงบรรเทาความรุนแรง ของปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร

     ส่วนแรกของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ อธิบายองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร และแสดงแนวคิดในการแก้ปัญหา

     ส่วนที่สองอธิบายสภาพปัจจุบัน ของการจนส่งทางน้ำในกรุงเทพมหานคร และแสดงแนวคิดในการปรับปรุงการขนส่งทางน้ำ แนวความคิดประการหนึ่งในหลายความคิดก็คือ การปรับปรุงจุดต่อเชื่อมระหว่างการขนส่งทางบก และการขนส่งทางน้ำ

     ส่วนที่สาม เป็นการวางแนวทางการออกแบบปรับปรุงจุดต่อเชื่อม

     ท้ายที่สุด ได้เลือกจุดต่อเชื่อมบางแห่ง เพื่อเป็นตัวอย่างในการออกแบบปรับปรุงให้ดีขึ้น


ปรับปรุงครั้งสุดท้าย :
23 ก.ค. 2553 : 15:04

โดย : สุชาติ อุดมธารักษ์
ภาควิชาออกแบบชุมชนและผังเมือง
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2522

ผู้เข้าชม : 10570 ครั้ง

Bookmark and Share
 

   
  ผู้ดูแล
  Support with IE8 Support with Firefox 3.5 Support with Safari 4.0 Support with Chrome 3.0
  ใช้เวลาโหลดหน้านี้ 0.297 วินาที
  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
  กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com