ข่าวสารขนส่งสาธารณะ

 

ลักษณะการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : Public Transport Characteristic in Greater Bankok Area

โดย : นางสาวเพ็ญวดี ชีวพงศ์พันธุ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2547

     กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีปัญหาจราจรติดขัดมาหลายพื้นที่มานานหลายปี ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนนิยมเดินทางโดยรถส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก ซึ่งรัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนเดินทาง โดยระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ลักษณะการเดินทางในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่า ผู้เดินทางยังไม่นิยมใช้ระบบขนส่งสาธารณะเท่าที่ควร สาเหตุที่สำคัญส่วนหนึ่งมาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ยังขาดความเข้าใจลักษณะการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่ ดังนั้นการศึกษานี้จึงจัดทำขึ้น เพื่อศึกษาลักษณะการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และแนวโน้มจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการวางแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะต่อไป การศึกษานี้เริ่มจากการ รวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ครัวเรือนที่มีอยู่ มาวิเคราะห์ปริมาณการเดินทาง ลักษณะการเดินทาง และการเปลี่ยนแปลลักษณะต่างๆของการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ โดยใช้วิธีทางสถิติ ผลจากการศึกษา พบว่า ในปี พ.ศ. 2546 กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณการเดินทางทั้งสิ้น 13.6 ล้านเที่ยวต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนของระบบขนส่งสาธารณะ และระบบขนส่งส่วนบุคคล ร้อยละ 34 และ ร้อยละ 51 ตามลำดับ โดยรถประจำทางสีแดงมีบทบาทสำคัญที่สุด กล่าวคือ มีปริมาณการใช้ร้อยละ 25-30 เกือบทุกพื้นที่ ในขณะที่พื้นที่กรุงเทพชั้นนอก มีการใช้รถประจำทางเล็กในซอยมากที่สุด ร้อยละ 20 แบะพื้นที่ปริมณฑล มีการใช้รถตู้ ร้อยละ 20 นอกจากนี้ยังพบด้วยว่า ผู้เดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ มีการเปลี่ยนต่อรถประมาณ 2 ครั้งต่อเที่ยว มากกว่าร้อยละ 75 ใช้เวลาในการเดินทางมากว่า 20 นาทีต่อเที่ยว โดยเวลาที่ใช้ในการเดินทางบนรูปแบบการเดินทางหลัก มีค่าสูงกว่าเวลาที่ใช้ในการเดินทางรูปแบบการเดินทางเสริมถึง 5 เท่าสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางหลัก มีค่าสูงกว่าเวลาที่ใช้ในการเดินทางบนรูปแบบการเดินทางเสริมถึง 5 เท่า สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พบว่า มากกว่าร้อยละ 80 เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางน้อยกว่า 20 บาทต่อเที่ยว ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 8 ของระดับรายได้ประชากรและร้อยละ 3 ของรายได้ครัวเรือน โดยค่าใช้จ่ายในการเดินทางบนรูปแบบการเดินทางเสริม มีค่าน้อยกว่าบนรูปแบบการเดินทางหลักถึง 0.7 เท่า ในส่วนของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ การเดินทางระหว่างปี พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2546 พบว่าปริมาณการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะลดลงจากร้อยละ 35 เป็นร้อยละ 27 ขณะที่การเดินทางโดยระบบขนส่งส่วนบุคคลกลับเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 42 เป็นร้อยละ 51


ปรับปรุงครั้งสุดท้าย :
12 ก.พ. 2553 : 16:14

โดย : นางสาวเพ็ญวดี ชีวพงศ์พันธุ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2547

ผู้เข้าชม : 10192 ครั้ง

Bookmark and Share
 

   
  ผู้ดูแล
  Support with IE8 Support with Firefox 3.5 Support with Safari 4.0 Support with Chrome 3.0
  ใช้เวลาโหลดหน้านี้ 0.337 วินาที
  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
  กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com